Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tatimore

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

... _____ Administrata Tatimore e Kosoves - Poreska Administracija Kosova - Tax Administration of Kosovo ON ADMINISTRATIVE INSTRUCTION ...

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVE RNMENT

Ligji per administraten tatimore dhe procedurat-anglisht Author: Defrim Krasniqi Created Date: 4/12/2005 12:59:01 PM ...

Ligji per administraten tatimore dhe procedurat-anglisht

in Kosovo UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT _____ Law No.2004/48 ON TAX ADMINISTRATION AND ...

Kontrata e punës

I respectfully disagree with the Majority's decision on interim measures and therefore join Judge Kontrata e punës

LIGJ Nr.9920, datë 19.5.2008

LIGJ Nr.9920, datë 19.5.2008 PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i ...

Ligji per administraten tatimore dhe procedurat-shqip

PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT Ligji per administraten tatimore dhe procedurat-shqip

FORMULAR NDRYSHIMESH PËR REGJISTRIM NË TVSH

FORMULAR NDRYSHIMESH PËR REGJISTRIM NË TVSH [ 2] Modifikim për emrin e personit të tatueshëm [3] Modifikimi i tanishëm për adresën & numrin e telefonit të biznesit:,deklaroj me përgjegjësi se të dhënat e lartëshënuara janë te sakta dhe korrekte. [5]

- P R O J E K T - LIGJ Nr. ----- date----- PËR ...

1 - P R O J E K T - LIGJ Nr. ----- date----- PËR PROCEDURAT TATIMORE DHE ADMINISTRATEN TATIMORE Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e

RREGULLIMET NË TË ARDHURAT

DORACAKU I TATIMIT NË TË ARDHURAT E KORPORATAVE 2 INFORMATA TË PËRGJITHSHME Përpara se të filloni: Përpara se të plotësoni deklaratën tuaj tatimore Përpara se të plotësoni deklaratën tuaj tatimore, ju lutemi shfrytëzoni kohën të lexoni pjesën e informatave të përgjithshme të ...