Sputtr.com | Alternative Search Engine

Taviseburebebi

gadaudebeli samedicino daxmarebis swavlebis programa eqimebisTvis

... gamoyenebaze eWvis SemTxvevaSi ganyofilebis da samedicino personalis TiToeuli wevris moqmedebis Tavisebureba; gansakuTrebiT saSiS infeqciaze eWvis SemTxvevaSi ganyofilebis da samedicino personalis TiToeuli wevris moqmedebis Tavisebureba; kavSiris da urTierTqmedebis sistema da Taviseburebebi ...

PhD Concept Paper

... rekomendaciebis SemuSavebas. proeqtis farglebSi dagegmili iyo koncep-tualuri dokumentis SemuSaveba - saqarTveloSi doqtoranturis danergvisaTvis saWiro etapebi, akademiuri xarisxebis arsebul da axal sistemaTa Soris mimarTeba, doqtoranturis saganmanaTleblo programebis akademiuri Sinaarsis Taviseburebebi ...

saxelovnebo mecnierebaTa Ziebani #4 (45), 2010

4 5 CONTENTS Sinaarsi kulturis menejmenti nino sanadiraZe kulturis sferos marTvis procesebis Taviseburebebi .....7 univ ers it et is sadoqtoro programa dramisa da Teatris Teoria maka vasaZe saubrebi robert sturuas `saTeatro enaze ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ...

aTeisturi moZraobis Taviseburebebi XX saukunis 20-iani wlebis saqarTveloSi erovnuli identoba qarTul mwerlobaSi (tradiciuli CarCoebi da uaxlesi kvlevebi)

turizmi: ekonomika da biznesi

turistuli produqtis buRaltruli aRricxvis Taviseburebebi 672 Neli Sesadze, Mariam ZubiaSvili Features of the account of a tourist product 675

avtoris stili daculia - iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis ...

1.5 atopiuri dermatitis adgilobrivi mkurnalobis Taviseburebebi da askankolis roli medicinaSi pediatriis erT-erT aqtualur problemas warmoadgens atopiuri

prof. - saqarTvelos geobotanikuri raionebi - revaz qvaCakiZe

lobis formirebis Taviseburebebi kolxeTis mTel teri toriaze erTnairi araa. sxvaoba gansakuTrebiT TvalsaCi noa, Tu erTmaneTs SevadarebT mTis da baris, aseve

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti humanitarul ...

Tavdapirvelad aRwerili da ganxilulia enaTa tipologiuri kvlevis istoriuli da Teoriuli Taviseburebebi, rac warmogvidgens im CarCos, romlis fonzec unda gaanalizdes SerCeuli enobrivi monacemebi. aRsaniSnavia, rom am TavSi warmodgenilia rogorc sinqroniuli, aseve diaqroniuli tipologiuri kvleva. qarTulsa da ...

ბოლო ხუთი წლის ...

TavarTqil aZe 13. krizisis saerTaSoriso gavrceleba dabeWd ili Tsu saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi. globalizacia da saqarTvelos ekonomikis mdgradi ganviTarebis perspeqtivebi. `universali~ 2009 Tbilisi gv. 181-188 l. qadagiSvi li 14. biznes-angelozebis seqtoris ganviTarebis Taviseburebebi saqarTveloSi dabeWd ili ...

Tanamedrove fTiziatriis da

II-5 pnevmoniis mimdinareobis Taviseburebebi dedis mzrunvelobas moklebul adreuli asakis bavSvebSi q. gogberaSvili, n. manjaviZe, Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti. pediatriis departamenti garemo faqtorebis zegavlena adamianis janmrTelobis mdgomareobaze didi xania mecnierTa Seswavlis sagania.