Sputtr.com | Alternative Search Engine

Teknike

ANNEX II + III :

The offer must be clear enough to allow the evaluators to make an easy comparison between the requested specifications and the offered specifications. Page 1 of 14 ANNEX II III doc SPEC TEKNIKE NEW (2) (2).doc

USB stick Coin Card

PERSONALISATION OPTIONS. USB stick Coin Card Packaging Accessory Data Data (files) on stick, irremovable data, autorun Works with the default driver of Windows ME/ 2000/ 2003/ 2008/ XP/ Vista/ 7, MAC OS 9.1/X and above FACTS Compatibility Maximum speed Housing Size Capacity Special feautures ...

Military Technical Agreement

Military Technical Agreement Article I: General Obligations 1. The Parties to this Agreement reaffirm the document presented by President Ahtisaari to President Milosevic and approved by the Serb Parliament and the Federal Government on June 3, 1999, to include deployment in Kosovo under UN ...

Analysis of Cadastral Data in the Perspective of Land ...

Kualiteti dhe qëllimi i të dhënave është i lidhur në pjesën juridike dhe atë teknike. Ana ligjore për kadastër në Kosovë është e punuar pas vitit 2001.

Environmental Impact

O PSIONET A LTERNATIVE TE K ONSIDERUARA Jane marre ne konsiderate pese alternativa te ndryshme si pjese e analizes Mjedisore, Teknike dhe Social-Ekonomike.  Se pari, eshte opsioni "Bej Minimumin ", i cili perdor dhe permireson rrugen ekzistuese, ku perfshihet linja qe kalon permes qendrave urbane te Fierit ...

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 2008/13 KONTROLLIMI TEKNIK I ...

Kontrollimi teknik i automjetit bëhet për të vërtetuar se automjeti i plotëson apo nuk i plotëson kushtet teknike për pjesëmarrje në komunikacionin rrugor.

KREU I . DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

KREU I . DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1. Me këtë Udhëzim Administrativ rregullohen kushtet teknike dhe mënyra e sigurimit të qasjes së papenguar, lëvizjes, qëndrimit dhe punës së personave me aftësi të kufizuar (në

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDIM Nr.514, datë 15.8.2007 PËR INFORMATIZIMIN E LLOGARITJES SË KOSTOS DHE HARTIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ...

PËRMBAJTJA E LËNDËS MEKANIKA TEKNIKE II PJESA E PARË ...

pËrmbajtja e lËndËs mekanika teknike ii dr. sc. ahmet shala faqe 1prej 2 pjesa e parË - kinematika i. lËnda e kinematikËs ii. lËvizja drejtvizore e pikËs ii.1.

SEZON I RI PËR

Kujtesa Prishtinë Rr. Pashko Vasa # 18, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës 038 248 740 (Administrata) 038 542 171, 172, 173 (Përkrahje Teknike) Kujtesa Gjakovë Rr.