Sputtr.com | Alternative Search Engine

Telesna

Korelacija 24-časovnog profila krvnog pritiska i ...

Kliničkim pregledom određena je telesna masa, visina, frekvencija srca (SF) kao i visina arterijskog krvnog pritiska. Telesna površina računata je po formuli Dubois and Dubois: telesna površina (m 2) = 0,0001 × 71,84 × (telesna ma-sa) 0,425 × (telesna visina) 0,725, gde je telesna masa izra ena u ...

Faktori rizika od koronarne bolesti srca i aktuelni ...

Mereni su telesna masa, telesna visina i obim struka (na pola puta između najni eg rebra i spin ae ili acae ) i izračunavan je indeks telesne mase ( body mass index - BMI).

psiholo{ko - pedago{ki pregled

Metod Method Vo makedonskiot model na inkluzivno obrazovanie pod "deca so posebni ob-razovni potrebi# podrazbirame: deca so pre~ki vo psihi~kiot razvoj, slepi i slabovidi; gluvi i nagluvi; deca so pre~ki vo govorot; so telesna invalid-nost; hroni~no bolni deca; deca so pre~ki vo povedenieto; so te{kotii vo ...

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

Zaključek in sklepi Rezultate raziskave lahko strnemo v naslednje sklepe: Hipoteza 1: Za vsak cm večji obseg se verjetnost za epiziotomijo poveča za 15%, Hipoteza 2: Plodova porodna telesna te a nima signifikantnega vpliva na pogostost epiziotomij, Hipoteza 3: Epiziotomije so pogostejše pri ...

Četvrtak, 12.05.2011., Amfiteatar “Radon” | Thursday ...

E TT 09:30 - 10:30 OTVARANJE SIMPOZIJUMA / OPENING CEREMONY 10:30 - 10:50 Centralna regulacija koštane mase: remodeliranje, koštana masa i telesna težina kod

MONITORING NA SUDSKI POSTAPKI

Vo slu~aj na Te{ka telesna povreda, postapkata e ista, samo {to vo ovoj slu~aj ovlasten tu`itel ne e `rtvata, tuku e nadle`niot javen odbvinitel.

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

sni`ena telesna temperatura, tahikardija, ubrzano disanje i pove}anje ili smanjenje broja polimorfonuklearnih leukocita sa pojavom nezrelih formi u perifernoj cirkulaciji.

Fizička aktivnost u trudnoći

Sportska medicina Volumen 5 Broj 4 192 Stručni članak Fizička aktivnost u trudnoći Aleksandar Đorđević Sportska akademija, Beograd _____ Sa etak Za siguran i što lakši porođaj veoma je va na telesna kondicija.

vesti - informacii news and information

Sojuzot na telesno invalidiziranite lica podnese inicijativa za izmeni vo dano~nite propisi so koi na lica so nad 80% telesna invalidnost na dolnite ekstremiteti i na slepite lica, pod odredeni uslovi, }e im se priznae pravo na povratok na danok pri na-bavka na patni~ko vozilo, isklu~ivo za svoi potrebi.

EVIDENCE-BASED MEDICINE IN TREATING LOW BACK PAIN ...

Telesna vadba je v splošnem koristna pri zdravljenju kronične bolečine v križu. O prednosti posamezne vrste vadbe ni dokazov, saj si objavljeni izsledki nasprotujejo.