Sputtr.com | Alternative Search Engine

Telesno

normativno - pravna regulativa normative and legal regulation

Ljupcho AJDINSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Obrazovanieto i rehabilitacijata na decata so posebni obrazovni potrebi vo Republika Makedonija (slepi, gluvi, psihi~ki popre~e-ni, telesno invalidni i dr.) se organizira i izveduva so organiziran sistem koj opfa}a: ...

uputstvo_dzo

uputstvo_dzo.cdr

PREBAVNA MIKROBIOTA KOT DEJAVNIK PRI RAZVOJU DEBELOSTI ...

prevladuje življenjski slog z nezadostno telesno aktivno stjo. Prekomerno kopičenje maščobnih tkiv ima vpliv na izgled in zdravje telesa ter lahko vodi v razvoj bolezni,

REPORT on the PRESENT STATE and FUTURE of SOCIAL SECURITY in ...

Within this scheme there are two additional benefits - cash compensations for: body damage (telesno oöte*enje) and help and care of the other person (pomo* i nega drugog lica) .

spim & počivam

Specially shaped foam core provide good air permeability which reduces pressure sores. 2 Spominska pena v jedru ležišča se odziva na telesno temperaturo in težo, oblikuje po telesu in razbremeni ramena, boke, stopala in kolena.

vesti - informacii news and information

NEWS AND INFORMATION JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION 2005; 1-2: 81-86 84 Vtoro, Sojuzot na telesno invalidizirani-te lica na Makedonija be{e prinuden da po-vede inicijativa do Ustavniot sud na RM za ocenka na ustavnosta na odredbata od Zako-not za socijalna za{tita i soodvetnite pod- ...

Univerza v Mariboru University of Maribor

Psihomotorične razvojne značilnosti mlajših otrok: Telesno-gibalna inteligenca, emocije in estetska doživetja, motivi, psihomotorično učenje (nevropsihološke osnove), socialna in emocionalna komponenta učenja, transfer efekti, komunikacija v psihomotoričnem spoznavnem procesu, šport in ...

EFFECTS OF DIETARY PECTIN ON PROTEIN DIGESTION AND METABOLISM ...

The present study demonstrates that the course of Control Kontrola (6) Pectin Pektin (6) P-value p-vrednost N intake (mg/day) Zaužiti N (mg/dan) 323 ± 13 259 ± 9 < 0.0001 N intake/average body weight (mg/g) Zaužiti N/povprečno telesno maso (mg/g) 2.0 ± 0.1 1.8 ± 0.1 0.0188 Excreted faeces (g fresh mass/day) ...

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADUUNIVERSITY OF THE ARTS IN ...

Slikarska i crta~ka {kola Steve Todorovi}a, u kojoj se predavala i muzika, pevawe, telesno ve`-bawe i ma~evawe. 1861. Osnovano Srpsko narodno pozori{te u Novom Sadu. 1861.

PACIENT PARTNER V ZDRAVSTVENI NEGI PO ZAKONU O PACIENTOVIH ...

neprilagojeno izvajanje pojasnilne dolžnosti lahko negativno vpliva na duševno in telesno zdravje bolnika, kakor tudi na slabšo zmožnost sodelovanja za kvalitetno okrevanje in povrnitev zdravja