Sputtr.com | Alternative Search Engine

Temperatury

installation*and*Maintenance* instructions

GENERAL The 100 Series temperature switch utilizes either a liquid filled sensing stem (immersion stem, direct mounting) or liquid filled sensing bulb (bulb & capillary, remote mounting) to detect a temperature change.

UNITED ELECTRIC CONTROLS

IMT120-10 www.ueonline.com GENERAL MIsuse of ThIs producT May cause explosIon and personal Injury. These InsTrucTIons MusT be Thoroughly read and undersTood before unIT Is InsTalled.

STRUKTURA NADCZĄSTECZKOWA I WŁASNOŚCI TERMICZNE ...

Następnie przeprowadzono proces chłodzenia próbek w zakresie temperatur od 210 o C do temperatury pokojowej z prędkością 10 o C/min. Podczas chłodzenia obserwowano proces krystalizacji osnowy ze stopu, wyznaczając optycznie temperaturę krystalizacji.

3 s 3 s DT90E Digital Room Thermostat

nastavitelná teplota / Górny limit temperatury / Najvyžšia nastaviteľná teplota uL 21 … 35 °C 35°C Lower setpoint limit / Límite Inferior de temperatura / Température

www. elektra. eu

WST˚P Elektroniczny regulator temperatury ELEKTRA ELR-10 steruje zasilaniem elementÛw grzejnych w celu uzyskania po¿„danej (optymalnej) temperatury, wp‡ywaj„c tym samym na ekonomiczne zu¿ycie energii elektrycznej.

P Ł YTOWE KOMPOZYTY WERMIKULITOWE JAKO BARIERY OGNIOWE ...

wą na długotrwałe działanie temperatury 950°C. Przedstawione w referacie badania koncentrowały się na idei modyfikacji re ceptur wytwarzania płytowych kompozytów wermikulitowych w kierunku podwyższenia ich odporności ogniowej w temperatu

Bartosz Karaszewski Metabolic disturbances in brain ischemic ...

- opisanie dystrybucji temperatury mózgu u pacjentów w pierwszej dobie udaru niedokrwiennego oraz zbadanie korelacji temperatur obszaru niedokrwienia z cechami neuroobrazowymi i klinicznymi

Wirówki do mleka Electric cream separators

W przypadku, gdy nie jest to możliwe, należy podgrzać mleko do temperatury pomiędzy 30-35°C. W przypadku oddzielania przy temperaturze mleka poniżej 30°C, sepa-racja nie będzie dokładna.

DT90A Digital Room Thermostat

... protezione antigelo abilitata) KI/BE kapcsoló (fagyvédelem aktivizálása) Spínač Zapnuto/Vypnuto (aktivovaná protimrazová ochrana) Włącz/Wyłącz (aktywna ochrona przeciwzamarzaniowa) Spínač Zapnutý/Vypnutý (aktivovaná protimrazová ochrana) Zobrazení žádané teploty Odczyt temperatury ...

Operating and installation instructions Instrukcja u ...

Obni˝anie temperatury ciep∏ej wody: JeÊli zawór ciep∏ej wody otwarty jest maksymalnie moc urzàdzenia mo˝e okazaç si´ niewystarczajàca do ogrzania wody do po˝àdanej temperatury.