Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tenderit

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

SHTYRJA E AFATIT PËR MODIFIKIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT • Kur AK në përputhje me nenin 42 të ligjit, jep sqarime apo bën ndryshime në dokumentet e tenderit dhe kur e gjykon t ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENCIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

dokumentat standarte te tenderit republika e shqiperise agjencia e prokurimeve publike dokumentat standarde tË tenderit pËr shËrbime konsulence per privatizimin e paketes se aksioneve shteterore te shoqerise "albtelecom" sh.a me fond limit 25 000 000 (njezetepesemilione) leke pa tvsh

How Do I Prepare My Bid Documents

... mbetet i kualifikueshëm për të ofertuar • pranon dhe pajtohet që t'I nënshtrohet (përmbahet) Rregullave të Tenderit • konfirmon se ka pranuar dhe lexuar Memorandumin Informues për Ndër.e re ...

Rregullat e Tenderit për privatizimin e [Ndër. së Re ...

mbani nË mend: kËto janË njË model i rregullave tË tenderit pËr spinof tË rregullt dhe nuk zbatohen nË tenderin e ÇfarËdo ndËrmarrje shoqËrore.

DOSJA E TENDERIT "PROCEDURA PËR KUOTIMIN E ÇMIMEVE"

DOSJA E TENDERIT PËR PROCEDURËN E KUOTIMIT TË ÇMIMEVE, vlera të vogla 1/22 REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT Ministria e Punëve të Brendshme MinistarstvoUnutrašnjih Poslova Ministry of Internal ...

Garda, hetim për zhdukjen e fi lmimeve - Mund të përdoren ...

Viti VII - Nr. 25 (2113) E diel 29 janar 2012 E përditshme e pavarur Çmimi 50 lekë, 1.5 euro www.gazeta-shqip.com Drejtor Kryeredaktor BESNIK MYFTARI

DOSJA E TENDERIT

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT Ministria e Punëve të Brendshme MinistarstvoUnutrašnjih Poslova Ministry of Internal Affairs Policia e Kosovës/Policija Kosova/Kosovo Police Drejtoria e Përgjithshme e Policisë/ Generalna Policijska ...

REFORMA NE SEKTORIN UJËSJELLËS-KANALIZIME

sektori i furnizimit me uje dhe kanalizimeve, pas transferimit te shoqerive tek pushteti vendor reforma ne sektorin ujËsjellËs-kanalizime

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENCIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

dokumentat standarte te tenderit republika e shqiperise agjencia e prokurimeve publike dokumentat standarde tË tenderit pËr shËrbime konsulence per privatizimin e paketes se aksioneve, te zoteruara nga ministria e ekonomise, tregtise dhe energjetikes, ne shoqerine anonime "albanian mobile ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENCIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Dokumentat Standarte te Tenderit REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENCIA E PROKURIMEVE PUBLIKE DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR KONTRATAT PUBLIKE PËR SHËRBIME - Procedura me Negocim me Shpallje Paraprake te Njoftimit per sherbimin e konsulences "SHERBIM KESHILLTARI LIGJOR PER PRIVATIZIMIN E ...