Sputtr.com | Alternative Search Engine

Teorijski

Dinamika obitelji i prvi teorijski koncepti Family dynamics ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina fluminensis 2010, Vol. 46, No. 3, p. 242-246 242 Sažetak. Najznačajnije promjene u životu obitelji kojima svjedočimo zadnjih desetljeća su sve veći broj zaposlenih i ekonomski nezavisnih žena, sve kasnija dob stupanja u brak, prevladava-ju ...

afl]jYclanfY*cgemfacY[abY *

Teorijski za PDF.indd) ... ab] Afl]jYclanfY*eYjc]laf*cY*cgemfacY[abY*rYka_mjfg*b]*b]\fg*g\*j][]flfg* fYbafl]franfab]*jYrnabYfa`*hg\jm¤bY*m*eYjc]laf_m*a*f]*hj]\klYnd bY ...

RODNA RAVNOPRAVNOST U MEðUPARTNERSKIM*

Raspoloživi*teorijski*pristupi nijesu kompletni teorijski sistemi koji omo-gućavaju*da*se*rodna*ravnopravnost*i*njen*uticaj*na*meñupartnersk e*odnose* objasni jednim opötim principom ili sa nekoliko izvedenih principa.

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU Psihologijske teme 1997/1998

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU Psihologijske teme 1997/1998 Igor Bajšanski Evolucijska psihologija: Teorijski i empirijski argumenti protiv standardnog modela [Evolutionary Psychology: Theoretical and Empirical Arguments againts the Standard Model] Nada Bašić Utjecaj afektivnih ...

MATERIALS ON DIES FOR PRESSURE DIE CASTING

U članku je defi nirano naprezanje materijala pri toplinskom umoru i iz-veden teorijski životno (radno) vrijeme materijala te uspoređene sa izmjerenim vrijednostima.

Dikarya

Struktura rada Ovaj rad je koncipiran kao dva odvojena djela: teorijski i eksperimentalni dio rada. U teorijskom djelu rada, koji je izdvojen u posebno poglavlje, razmatran je razvoj metoda taksonomije ali i promjene koje su se dešavale u sistematici gljiva sa razvojem nauke.

PROJEKAT BEZBEDNOST *}IVOTNE SREDINE

Teorijski postavljen *dijagram bezbednosti * prikazuje vezu izme**u *~ivotne sredine i ekolo*aki krizne situacije i defini*ae njihovu uzajamnu zavisnost, te *ato je ve**i pritisak na *~ivotnu sredinu, *e*a**a je pojava ekolo*aki krizne situacije.

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

vjetropotencijal određen bez uzimanja u obzir različitih lokacijskih ograničenja naziva 'teorijski'. Vjetropotencijal dobiven razmatranjem tehničkih ograničenja (npr. strm i nehomogen teren, visoka

Psihologijske teme

Dobiveni rezultati svjedoče kako je opravdano razlikovati orijentiranost na privatne i javne aspekte identiteta čije su povezanosti s aspektima svjesnosti o sebi i samomotrenja konceptualno očekivane i teorijski objašnjive.

ESSAYS ON INTERCULTURAL - GOVERNANCE AT LOCAL LEVEL

društveni i teorijski izazovi, Školska knjiga, Zagreb. 2 Puhle, Hans-Jürgen, 1998: “Multiculturalism, Nationalism, and the Po-litica Consensus in the United States and Germany”, in: Milich/Peck (eds.),