Sputtr.com | Alternative Search Engine

Terapije

Terapija hroničnog hepatitisa C - praćenje virusološkog ...

Virusološka dijagnostika je neophodna u ot-krivanju i praćenju hepatitisa C, ali je mnogo značajnija u praćenju uspeha antivirusne terapije.

Analiza stepena ezofagitisa, hromendoskopskog i histološkog ...

Posle terapije u grupi ispitanika sa ERB statistički značajnije ređi bio je endoskopski nalaz ezofagitisa (χ 2 = 22,26; p = 0,00001) (tabela 1).

PRVI KONGRES TERAPIJE BOLABiH sa me! unarodnim u! e"em

RAZMJENA ISKUSTAVA U TERAPIJI BOLA BIH - REGIJA - SVIJET Sarajevo, April 15 - 16, 2010 Hotel Hollywood FINALNA OBAVIJEST / FINAL ANNOUNCEMENT Sharing experiences in Pain Therapy BIH - REGION - WORLD PRVI KONGRES TERAPIJE BOLABiH sa me! unarodnim u! e"em!

Empirijska antimikrobna terapija vanbolni~kih infekcija mokra ...

Infektolo{kiglasnik 30:2, 53-57 (2010) Croatian Journal of Infection30:2, 53-57 (2010) Redni broj ~lanka: 662 ISSN 1331-2820 UDK 616.617-002-085 Empirijska antimikrobna terapija vanbolni~kih infekcija mokra}nog sustava - upotreba matemati~kog modela u izboru racionalne terapije Vesna MA\ARI] 1 ...

terapije.net

Romanje v Santiago de Compostello v Španiji Zanimanje za romanje v Santiago je zopet naraslo v zadnjih 20 letih, zato so poti znova oživele.

UDK 577.1 : 61 ISSN 1452-8258 - Sne`ana Jovi~i}

rola kao primarni cilj terapije za sni`avanje holesterola. Osnovni princip prevencije je da se intenzitet terapije prilago|ava apso lutnom riziku za CHD svake osobe pojedina~no.

Parenteralna antikoagulacijska terapija pri akutnom ...

Prema tome i u lijeËenju ACS sred iπnju ulogu pored primjene odgovarajuÊe antiagregaci-jske terapije ima odgovarajuÊa parenteralna trombolitiËka i antikoagulacijska terapija.

Genetic Susceptibility to Cancer and Molecular-Targeted Therapies

Fox Chase Cancer Center 2006 Scientific Report 1 Andrew K. Godwin, Ph.D., Member Betsy A. Bove, Ph.D., Research Associate Xiaowei Chen, Ph.D., Research Associate Chi Tarn, Ph.D., Research Associate Jamie Kistler, Ph.D., Postdoctoral Associate Youngjoo Kwon, Ph.D., Postdoctoral Associate Amitava ...

TDM in individualizacija odmerjanja zdravil

↑AST/CK visok hol. miopatijaSpremljanje terapije z zdraviliSpremljanje terapije z zdravili 2. Merjenje terapevtskih u činkov in vitro Spremljanje terapije z zdraviliSpremljanje terapije z zdravili 3.

Ispitivanje djelotvornosti, podno{ljivosti i ekonomi~nosti ...

Vi{estruka je korist primjene cefiksima kao peroralne komponente »switch« terapije u odraslih bolesnika i djece s razli~itim bakterijskim klini~ki te{kim i srednje te{kim infekcijama donjeg respiratornog trakta, nekomplicira-nim i kompliciranim infekcijama bubrega, te septi~kim stanjima nedokazate ...