Sputtr.com | Alternative Search Engine

Termokos

REGULATORY REPORT Tariff Setting for District Heating ...

Rr. Hamdi Mramori Nr. 1 Prishtinë 10000 - Kosovë Tel: +381 (0) 38 247 615 ext. 103 Fax: +381 (0) 38 247 620 e-mail: info@ero-ks.org www.ero-ks.org ANNEX REGULATORY REPORT Tariff Setting for District Heating TERMOKOS JSC Heating Season 2007-2008 ...

Subject: District Heating Tariff for season 2004-2005

-1-Prishtina 16/12/2004 ERO Code: D_01_2004 To: Mr. Bashkim Ibrahimi, Director DH Company Termokos To: Mr. Remzi Hima, Director DH Company Gjakova To: Mr. Osman Hajdini, District Heating Supervisor, KTA Copy: Mr. Ethem Çeku, Minister of Energy and Mining Mr. Nikolaus Graf von Lambsdorf, DSRSG ...

INCORPORATION PROCESS OF PUBLICLY OWNED ENTERPRISES

The incorporated enterprises include all 17 enterprises from the Water, Waste and Irrigation Sector, the major POEs like PTK, Pristina International Airport, Kosovo Railways, KEK, District Heating Termokos and Gjakova.

RAPORTI I AUDITIMIT TË MENAXHIMIT FINANCIAR TË N.Q ...

Termokos”-i i ka dhënë kontratën grupit të OE që nuk kanë plotësuar kriteret e kërkuara me dosjen e tenderit (kërkesat për përshtatshmëri profesionale, neni 62 të LPP).

Priority Infrastructure Projects - Kosovo

a public company named Termokos -Existing district heating system in Prishtina is supplied by two heavy fuel oil boilers installed in the boiler station.

Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

Public Companies Termokos Prištine/Prishtinë and Town Central Heating Gjakovë/Đakovice The public utility company Termokos provides heating for the citizens of Prishtinë/Priština and Town Central Heating for Gjakovë/Đakovica. 143 persons are employed by Termokos ; five employees are from minority ...

Republika e Kosovës - Opština Priština –Municipality of ...

të Komunës së Prishtinës: ndërmarrjes publike “Termokos”, Ndërmarrjes Publike Banesore, ndërmarrjes publike “Pastrimi”, ndërmarrjes publike “Hortilultura”,

KODI I ETIKES

2 …Shkalla e impenjimit të përbashkët ka qenë maksimale. Ajo nuk shpjegohet me interesa financiare të punonjësve dhe as me ambicje për të ngjitur shkallë të hierarkisë… ajo është thjesht pjesë e "çudisë" së mendjes dhe karakterit shqiptar, pjesë e shpirtit dhe e edukatës ...

KODI I ETIKËS

Kodi i Etikës 1 Sipas autoritetit të dhënë në bazë të Nenit 16.1 të Ligjit mbi Energjinë Elektrike, Bordi i Drejtorëve i KOSTT - Operatorit te Sistemit, Transmisionit dhe Tregut në mbledhjen e dt. 20 dhjetor 2006 miratoi ...