Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tevilka

JGZ•POHORJE • Mirna

Ro~nik za ga{enje tle~ih po`arov Strahlrohr mit Absperrhahn Branches for extinguishing hatching fires Ime izdelka Stabilna spojka Dol`ina Pretok Mere Te`a Naro~ilna {tevilka Bezeichnung Festkupplung Länge Durchfluß Maße Gewicht Bestellnummer Article Solid coupling Length Flow Dimensions Weight Order number L (mm) Q (l ...

Institutionalization of Public-Private Partnership:

Uprava, letnik IV, 1/2006 91 Institutionalization of Public-Private Partnership: Global Experiences and the Basic Outlines of a Proposal for Slovenia UDK: 35.086(1-7) (497.12) Mojmir Mrak Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani mojmir.mrak@ef.uni-lj.si ABSTRACT Experiences show that countries ...

UlIca In hI[na [tevIlka, Po[tna [tevIlka In kraj Ime podjetja ...

Navodila za izpolNjevaNje polj Obrazec UPN je namenjen za ročno in strojno izpolnjevanje podatkov. V besedilu se praviloma uporabljajo znaki slovenske abecede, numerični znaki in tile posebni znaki: X, Y, W, Q, pika, vejica, presledek, podpičje in dvopičje.

• Savo Popovi], Crte` ili slika, Borba, Beograd, maj 1989

I 1994 • Danijela Pure{evi], Beograd - Zimska kulturna entropija, M'zin revija za kulturu, {tevilka 26-27, Ljubljana, february-march 1994 • Danijela Pure{evi], Beograd - nazaj v prihodnost, M'zin, {t. 28-29, Ljubljana, april-may 1994 • Je{a Denegri, Beograd, umetnost, devedesete, Eterna, no. 1 ...

imPlant DireCt meetinG

Discounts - Price for children is in the room with their parents at the 3rd and 4th bed. 15 eur discount/person for aplications until 27th february 2010. zima winter S.K.I.F.U.N. d.o.o., Jalnova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija. Id {t. za DDV: SI21917477. Mati~na {tevilka: 3275191000.

H.M.S. DukeofYork 05105-0389 

·tevilka koraka montaÏe Abbildung zusammengesetzter Teile Illustration of assembled parts Figure représentant les pièces assemblées Afbeelding van samengevoegde onderdelen

EXTENDED LEVEL PAPER 3: DISCUSSING A THEME

Task Number: S"tevilka naloge> 4..... ...

UNIVERZA*V*LJUBLJANI* FAKULTETA*ZA*UPRAVO*

UNIVERZA*V*LJUBLJANI* FAKULTETA*ZA*UPRAVO* * * * * * * * * * * * * * Diplomsko*delo* visokošolskega*programa* * * * EVROPSKO*SODIŠČE*ZA*ČLOVEKOVE*PRAVICE* * * * * * * * * * * * * *****Kandidatka:*****Nastja*Mavsar* *****Š tevilka*indeksa: *****040*33*294 * * *****Mentor:*** *****I zr.*prof.*dr.*Rudi*K ocjančič* * * ...

Battleship YAMATO 05813-0389 

·tevilka koraka montaÏe Mit einem Messer abtrennen Detach with knife Détacher au couteau Met een mesje afsnijden Separarlo con un cuchillo Separar utilizando uma faca

ATERIALI MATERIALS AND TECHNOLOGY EHNOLOGIJE

2008/posebna {tevilka/special issue: 2 nd international conference on the heat treatment and surface engineering of tools and dies – extended abstracts