Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tevilni

TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE ANODE BAKING FURNACE

Na lastnostianodvplivajo{tevilni dejavniki. Ti so vrstainkvalitetavhodnihsurovin, optimalnorazmerjesurovin, granulacijskasestava in razmereprime{anjuteroblikovanjuzelenihanod, re`im pe~enjaanod.

GLOBALIZACIJA IN KULTURA: KONFLIKT ALI SINERGIJA?

Vzvezistemotegaprispevkajetrebanaravnostpovedati, dasedru`bene in humanisti~nevedepremalo-splohpanesistemati~no-ukvarjajosproblemom razmerjamedglobalizacijo inkulturoali, ~epovemodruga~e, s»kulturno globalizacijo«. 1 Razlogizatak{nostanjeso{tevilni-medboljizpostavljenimi omenimo, da sepreve~kratsre ...

STROJNIŠKI VESTNIK JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING

tevilni izdelki, npr. motorji z notranjim zgorevanjem, izpuıni in hladilni sistemi, turbine, jedrski reaktorji, so v Łasu uporabe obremenjeni z

Acta 2000/2 PM 5 FOLIJE

[tevilni manj{i izviri v gru{~u so zajeti za lokalno vodooskrbo. Zna~ilna je narivna zgradba, ki je presekana s {tevilnimi neotektonskimi prelomi (Placer 1981).

LNE   FOTOGRAFIJE

Kvaliteta digitalne fotografije oèitno nara èa, tevilni fotografi so vedno bolj olni, tehnièno brezhibni in presenetljivo izvirni v prikazovanju nenavadnih motivov.

Kozjansko karta 1

Roka s kalvarijo (razgledna to~ka) :: Strtenica: Sedov{ka doma~ija :: Soteska Lo~nice: ohranjena re~nadolina :: {tevilni objekti etnolo{ke dedi{~ine (hi{e, kozolci, gospodarska poslopja, vinske kleti) KOLESARSKA POT 14: Za~etek poti: Pod~etrtek Dol`ina poti: 36,4 (kro`na pot) Potek poti: Pod~etrtek ...

Sarkomi mehkih tkiv

Maligni tumorji mehkih tkiv so bistveno manj pogosti kot benigni: ocenjujejo, da je pri operiranih bolnikih drugih 10- do 100-krat ve~ kot prvih, kak{no pa je to razmerje v splo{ni populaciji, je prakti~no nemogo~e ugotoviti, saj {tevilni bolniki z nekaterimi benignimi tumorji, kot sta npr. lipom ali ...

Biotehnologija v lesarstvu

V termitskih predelih ZDA in Francije {tevilni raziskovalci i{~ejo primerne antagonoisti~ne glive, ki bi uspe{no za-{~itile les pred napadom termitov.

DRUSTVOZACELICNO INTKIVNO IN*ENIRSTVOSLOVENIJE

Razumljivo je, da so pri projektu sodelovali {e {tevilni sodelavci zOrtopedske klinike in Zavoda RS za transfuzijsko medicino, ki so prav tako zaslu`ni za uspeh projekta.

PO[KODBE SPREDNJE IN ZADNJE KRI@NE KOLENSKE VEZI

108 Klini~ni pregled [tevilni avtorji poudarjajo, da je diagnostika - posebno akut-ne po{kodbe zadnje kri'ne vezi - ve~krat te'ka, nejasna, po-sebej pri akutni po{kodbi z izolirano po{kodbo zadnje kri'ne vezi.