Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tevilni

K aj so nanodelci?

©tevilni strokovnjaki drzno napovedujejo, da bo nanotehnologija povzroËila novo industrijsko revolucijo! Tako kot je odkritje bakterij vplivalo na varovanje zdravja skozi osebno higieno, tako bo zavedanje, da je v ozraËju res veliko nanodelcev, ki skrajπujejo naπo æivljenjsko dobo ...

Oddelek za krajinsko arhitekturo krajinska arhitektura ...

rtovanja. as, v katerem ~ivimo, prina aa velike zahteve v prostoru in z njimi tudi vrsto obremenitev okolja. `tevilni problemi, ki jim dana anja dru ~ba ae ni kos in ki bodo v veliki meri pretresali jutri anji svet, pomenijo velik izziv celotnemu

Drage bralke, spo{tovani bralci,

V polni dvorani so bili prisotni poleg ~lanov SKD Cankar {tevilni gosti. S svojim obiskom so nas iz Slovenije po~astili Miro Petek, predsednik Komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije za od-nose s Slovenci v zamejstvu in po svetu , Katja Jerman, tajnica Komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije za ...

Informacija o kompaktnih gorilnikih

V lastnem razvojno-raziskovalnem centru ‰tevilni Weishauptovi strokovnjaki nenehno delajo na posodabljanju in optimiranju vseh proizvodov iz proizvodnega programa.

Poslovno poro~ilo

Za stalno prilagodljivost novim zakonodajnim zahtevam in nenehnim prilagajanjem spremem-bam so se {tevilni sodelavci v letu 2007 udele`ili razli~nih usposabljanj na temo sprememb Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o izvr{bi, Zakona o gospodarskih dru`bah, Zakona o dohodnini itd.

TRADICIJA KAKOVOST INOVATIVNOST Vedno z vami, v skrbi za va ...

Na voljo so {tevilni dodatki DEX, ki vam lahko pomagajo pri komunikaciji preko mobilnega telefona, pri poslu{anju televizije ali zgolj pri upravljanju slu{nega aparata.

Kozjansko karta 2

Na obmo~ju je poskrbljeno tudi za nastanitvene zmogljivosti, ki vam jih nudijo {tevilni hoteli, moteli, turisti~ne kmetije, sobodajalci in celo nekatere restavracije, lahko pa se seveda odlo~ite za preno~evanje na prostem, pod zvezdami, alina seniku.

V lu{~ini skrita hranila

V oljni frakciji jedrc so raztopljeni tudi {tevilni drugi antioksidanti, npr. razli~ni fitosteroli. Diabetes in rak Orehi ka`ejo tudi pozitivne u~inke pri diabetesu.

VINO v starih slovenskih jedeh

Znani so {tevilni primeri, ko so star{i namesto hrane svojim otrokom da-jali vino. V Istri in na Krasu `ivi {e danes med ljudmi prepri~anje, da refo{k in teran »popravita kri«.

Sirote iz Aleksinca πe vedno sliπijo grmenje granat

Tudi zato smo se zanje zavzeli v Alposu. ©tevilni naπi sodelavci so æe videli njihovo skupno domovanje in se sreËali z njihovimi zgodbami, pretresljivimi in zgovornimi ...