Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tevilni

TURISTIČNA MARKETINŠKA AKCIJA ZA DESTINACIJO PTUJ S ...

P Z k n k p d s v tu m n S d P k s in o p št o d tu s p Z P p p p P st p ti ji Promo a prom reativno na vrhu ljučnih predstav dobro po likovno sebinske uristične mesta Pt njegovi loveniji dobrega Ptuj, we ulturne redino n n slogan okolju e poudarek tevilni odkrijejo, dnu smo uristične podnjim preko tr notraj k Ptuja s sp ponudbo privlačne pospešev Ptuj in ...

Uporaba intraoperativnih gama detektorjev v onkoloöki kirurgiji

INTRAOPERATIVNI GAMADETEKTOR Danes obstajajo {tevilni modeli intraoperativnih gama detektorjev razli~nih proizvajalcev, vendar vsi delujejo po dveh osnovnih principih: scintilacijskem ali polprevodni{kem.

„OD GRAJSKEGA DO KME^KEGA JEDILNIKA"

UV OD Grad Bogen{perk ni poznan samo nam doma~inom, pa~ pa dale~ po svetu prav po zaslugi Janeza Vajkarda Valvasorja. Denarne te`ave in {e mnogi drugi razlogi so botrovali, da so se na gradu pogostokrat menjavali {tevilni lastniki.

SLOVENIJA V NARAVNOGEOGRAFSKIH ^LENITVAH EVROPE

da so se na majhnem obmo~ju izoblikovali tudi {tevilni tipi kulturnih pokrajin (Kladnik in Perko 1998, 20). Plut (1999, 12) je navedel stik {tirih evropskih naravnogeografskih makroregij (Alpe, Panonska ni`ina,

To je Moja Beseda - A in Omega

Kr{~anske vere in skupnosti ter {tevilni biblijski izve denci so si prilastili “svojo biblijo”, o kateri mislijo, da je celotna in ~ista resnica.

Nedostopne gore in stene

Tu sta kipar Savinj‰ek in arhitekt Kobe in tajnik Slovenske planinske zveze, tajnik Turistiãne zveze Slovenije ter ‰tevilni zastopniki okraja Tol-min s sekretarjem okrajnega komiteja ZKS tov.

Dobrodo{li v mestu {porta!

[tevilni vr{aci, sve` zrak in zelenje vabijo na izlete ali trekinge, {tevilne znamenitosti od Dov`anove soteske do Podljubeljske doline in starega mestnega jedra pa ponujajo nekaj vsakemu obiskovalcu. mag. Borut Sajovic, `upan Ob~ine Tr`i~ in poslanec DZ RS Tr`i~, mesto za prijatelje Tr`i~ je bil in bo se ...

VODNIK PO U^NI POTI [KOCJAN

Tu so pokopani {tevilni doma~i in tuji raziskovalci [kocjanskih jam, med njimi Franc Cerkvenik - Mikuli~, po katerem se imenuje znameniti most v [ume~i jami, Franc Zafred, Ivan Delez, Jo`ef Cerkvenik - G'mbo~, Franc Cerkvenik - V'ncek in Nemec Anton Hanke.

Rimski vrelec

Strojnska Reka. *`tevilni spomeniki so dokumenti *asa in govorijo zgodbe o *~ivljenju ob reki Me*~i ter na pobo*jih Ur*alje gore in okoli*akih hribov.

Tla

Mnogo obdelovalnih zemlji{~ v reliefu z nagibom je bilo spremenjenih v travnike, {tevilni strmej{i travniki so opu{~eni in se zara{~ajo z za~etno gozdno vegetacijo, mnogi vinogradi so zatravljeni in jih ve~ ne okopavajo.