Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tevilni

Po Kolpi in Gorjancih

Na Kolpisobilivpreteklosti{tevilni obratinavodnipogon (mliniin`age), kijihdanesnive~. Vzgodnjemsrednjemvekuje Belakrajinapripadalanajprej Hrva{kiinkasneje Ogrski, v12. stoletjupasojovi{njegorskivitezipriborili in zdru`ilissvojimidolenj-skimiposestvi.

Visoko organiziran sistem

Zdravstvene teme 32 Imunski sistem P ravilno delovanje imunskega sistema je temelj zdravja. Naπ organizem nenehno prihaja v stik z bakterijami, virusi, gli-vami in zajedavci; vdihujemo jih, uæivamo jih s hrano in pijaËo, ob poπkodbah pa v naπe telo vstopajo preko koæe. ©tevilni ...

prelom oktober3

PovpreËni prebi-valec Ljubljane se sicer prehranjuje nekoliko bolj zdravo od povpreËnega prebivalca Slovenije. ©tevilni projekti v posameznih dræav ah dokazujejo, da je z usklajeno dræavno prehransko politiko mogoËe spreminjati prehrambne in æivljenjske navade ljudi in tako vplivati na zniæ anje ...

PREDMENSTRUACIJSKI SINDROM

174 SIMPTOMI S PMS so povezani {tevilni fizi~ni in emocionalni znaki, ki se pojavijo v drugi polovici menstruacijskega ciklusa (14 dni in ve~ po prvemu dnevu zadnje menstruacije) in izzvenijo pribli'no v 7 dneh po kon~ani menstruaciji (v prvi polovici menstruacijskega ciklusa).

Informacijska pisarna ob~ine Tr'i~ Trg svobode 18 4290 Tr'i~

Na stiku teh dveh pokrajinskih enot v ter-malnem pasu le'i vas Le{e, mila klima je nekdaj Le{anom omogo~ala gojenje trte, danes pa so na tem obmo~ju {tevilni sadovnjaki.

Univerza v Ljubljani

... Oddelka za arheologijo, Univerze v Zagrebu, s sodelavci, dr. Kristina Mihovili}, ravnateljica Arheolo{kega muzeja v Pulju, Huang Weiwen in Yuang Baoyin z In{titutov za paleontologijo oziroma geologijo Akademije znanosti LR Kitajske, predstavniki francoskega in italijanskega kulturnega centra ter {tevilni ...

UËinkovita raba energije

V preteklosti so bili dimniki zidani iz navadne opeke, ∏tevilni spoji med opekami so morali biti dobro zatesnjeni z malto. Kasneje se je uveljavil poseben sistem gradnje dimnikov iz ele-mentov, ki imajo v notranjosti ∏amotno tuljavo.

JULIJA V APLENCI

Tokrat pa so bili med {tevilni to~kami nedvomno pomembni trije prostorski doku-menti. Dva sta bila na dnevnem redu v tako imenovani drugi obravnavi, dva pa prvi.

naslovka objave Pres nag 2001

H konstrukciji ideala vitkosti so po avtori;inem mnenju prispevali [tevilni histori;ni in dru/beno-kulturni dejavniki. Podlago ya njegovo uveljavitev nudijo kr[;anska tradicija, karteyijansko lo;evanje telesa in rayuma, moderna dru/ba y indu-strialiyacijo in urbaniyacijo in spremenjenimi na;ini /ivljenja ...

LEGENDA S KOLESOM PO KOZJANSKEM, OBSOTELJU IN , HRVA[KEM ...

Na obmo~ju je poskrbljeno tudi za nastanitvene zmogljivosti, ki vam jih nudijo {tevilni hoteli, moteli, turisti~ne kmetije, sobodajalci in celo nekatere restavracije, lahko pa se seveda odlo~ite za preno~evanje na prostem, pod zvezdami, ali