Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tevilo

Vpliv protivnetnega zdravljenja zglukokortikosteroidi na ...

Vpliv protivnetnega zdravljenja zglukokortikosteroidi na{tevilo in te`o oku`b dihal pri otrocih zastmo* Influence of anti-inflammatory therapy with glucocorti-costeroids on the frequency and severity of respiratory infections in children with asthma* Primo` Kotnik** MED RAZGL 1999; 38 : 167-192 ...

© SURS Gori{nica - code & name of municipality - Population ...

[tevilo registriranih brezposelnih oseb, 2007 563 Number of registered unemployed persons, 2007 Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo, EUR, 2007 1 229,30 Average monthly gross earnings per person in paid employment, EUR, 2007

BIBLIOMETRI^NO-BIBLIOGRAFSKAPRIMERJAVA REVIJE ...

Tabela7 KZT (1996/1997) -Zaposlenostavtorjev Imeustanove [tevilo avtorjev IJS, Ljubljana 44 IMT, Ljubljana 26 Fakultetazastrojni{tvo, Ljubljana 20 IEVT, Ljubljana 18 NTF, Ljubljana 17 North Carolina State University, Raleigh 13 Sava, Kranj 11 Fakultetazakemijo in kemijskotehnologijo, Ljubljana 10 Fakultetazastrojni{tvo ...

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih ...

[tevilo trombocitov se je normaliziralo. 16let pozneje je ponovno zbolela zanemijo. Koncentracija hemoglobina je bila 86g/l, {tevilo eritrocitov 2,03×10 12 /l, {tevilo retikulocitov 23×10 9 /l, srednji volumen eritrocitov 125fl, {tevilo levkocitov 7,7×10 9 /l, {tevilo trombocitov 80×10 9 /l.

CHARACTERISTICS OF AGRICULTURE IN SLOVENIA

In spite of the great relative significance 111 Slovenia: aGeographical Overview 0 5 10 15 20 25 sadovnjaki vinogradi travinje njive kmetijska zemlja gozd zemlja skupaj SLO EU ha 0 20 40 60 80 100120140 koze ovce konji plemenske svinje pra{i~i krave govedo {tevilo glav SLO EU Figure 1: Size of farms in Slovenia and in the European Union ...

F. PLAKOLLI et al.: THE MICROFLORA AND PHYSICO-CHEMICAL ...

Najdeno je osupljivo veliko {tevilo bakterijske mikrofloreinglivvlignituinopa`enajebilapovezavamedkemijskosestavopremogainbiomasomikrobov.VsebnostiC,O,N

A. SAGBAS, F. KAHRAMAN: DETERMINATION OF OPTIMAL BALL ...

Kon~ni rezultat so naslednji optimalni parametri: sila glajenja 200 N, {tevilo prehodov 4 in podajanje 0,25 mm/r. Klju~ne besede: krogli~no glajenje, trdota povr{ine, Taguchijeva metoda, faktorialno na~rtovanje, ANOVA

CLD 135 - User instructions N N a a v v o o d d i i l l o o z ...

(program za pranje pri 90°c) moâ varovalke centrifuge (vrt./min.) ·tevilo vrtljajev vodovodnem omreÎju dovoljeni tlak vode v tehniâni podatki

Violence in the Mesolithic

Ta raziskava preiskuje osebke iz ∏tirih najdi∏≠ ob Donavi (Lepenski Vir, Vlasac, Padina in Hajdu≠ka Vodenica), katerih travmati≠ne po∏kodbe so najverjetneje posledica nasilnih interakcij. ∞e upo∏tevamo ∏tevilo osebkov, ki so poko-pani na teh najdi∏≠ih (MNI = 418), so bila ta ...

Bankruptcy Law

Bankruptcy Law 3 concluded that the "safe interpretation" of Stern 's limitations is that the court should only submit proposed findings of fact and conclusions of law. 19 Similarly, in In re Tevilo Industries, Inc. , the bankruptcy court noted that it was following the "most prudent and expedient course of ...