Sputtr.com | Alternative Search Engine

Themeluar

TERMS OF REFERENCE

_____ e themeluar nga rregullorja e UNMIK-ut 2006/10 - established by UNMIK Regulation 2006/10 - osnovana pod UNMIK Uredbom 2006/10 e përkrahur nga - supported by - podržavaju

TERMS OF REFERENCE

_____e themeluar nga rregullorja e UNMIK-ut 2006/10 - established by UNMIK Regulation 2006/10 - osnovana pod UNMIK Uredbom 2006/10 e përkrahur nga - supported by - podr avaju TERMS OF REFERENCE Title of Post: Assets Officer Level : KCB salary scale, multiplier-6 (app. 278.85 Euros/month ...

KOSOVO PROPERTY AGENCY

_____e themeluar nga rregullorja e UNMIK-ut 2006/10- established by UNMIK Regulation 2006/10 - osnovana pod UNMIK Uredbom 2006/10 përkrahur nga - supported by - podr avaju K OSOVO P ROPERTY A GENCY A GJENCIONI K OSOVAR PËR P RONA ·K OSOVSKA A GENCIJA ZA I MOVINU Rexhep Luci 28/Goleška 2 ...

Republika Kosova-Republic of Kosovo

1 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Ligji Nr. 03/L-063 LIGJI PËR AGJENCINË E KOSOVËS PËR INTELIGJENCË Kuvendi i Republikës së Kosovës, Në bazë të neneve 65(1) dhe 129 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; Duke njohur se ...

Emri i Kompanisë është: Kompania Regjionale e Mbeturinave ...

Emri i Kompanisë është: Kompania Regjionale e Mbeturinave "Higjiena" SH.A. Gjilan, e themeluar më 13.12.2007, me nr. Biznesi 7018318. Emërimi i shkurtër është KRM "Higjiena" SH.A. Gjilan.

Profili i “7arte” Asociacioni” 7arte” është ...

Asociacioni Asociacioni « « 7 arte 7 arte » » Bedri Gjinaj nr : 1 - Mitrovicë. 40000 KOSOVË Tel: +377(0)44 355 478 e-mail: shtatearte@yahoo.com www.7-arte.org/ Profili i “7arte” Asociacioni” 7arte” është themeluar më: 03.05.2006 me qëllim të: Mbështetë artistët ...

Integrated Ecosystem Management of Prespa Lakes Basin in ...

... the recommendation of the study, the following institutions can be potentially involved in the monitoring of the Aquatic Vegetation and Habitats: Grupi i Punës për Monitorim dhe Konservim i përbërë nga përfaqesuesit e institucioneve kryesore relevante në Shqipëri, Maqedoni dhe Greqi, ështe themeluar ...

Shoqata e Gjykatësve të Kosovës Udru enje Sudija Kosova ...

Hyrje Shoqata e Gjykatësve të Kosovës (SHGJK) është një shoqatë, vullnetare jo-qeveritare e gjykatësve aktiv të Kosovës e themeluar në Maj të vitit 2001.

KAKO ORGANIZOVATI SPREČAVANJE POVREDA NA RADU - OBAVEZE ...

I themeluar nga KOLEGJI I NDËRTUESVE TË BRESCIA-S DHE PROVINCËS dhe Federata e Punëtorëve në Fushën e Ndërtimit: FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL Via Garzetta, 51 - 25133 BRESCIA Tel. 030 2008922 - Fax 030 2006480 - e-mail: info@cptbrescia. it • www.cptbrescia.it ﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ...

Qendra për Arsim e Kosovës (Kosova Education Center ...

I HYRJE Qendra për Arsim e Kosovës (Kosova Education Center) është organizatë joqeveritare e themeluar nga Fondacioni "SOROS". KEC ushtron veprimtari në fushën e edukimit dhe është e specializuar për trajnimin e punëtorëve të arsimit për zbatim të suksesshëm të strategjive ...