Sputtr.com | Alternative Search Engine

Thyesat

MATEMATIKË

• Kuptojë thyesat më të vogla dhe më të mëdha se një; thyesat që paraqesin të njëjtin numër dhe të krahasojë thyesat me emërues të njëjtë dhe me

4 orë në javë, 148 orë në vit

• të njohin thyesat dhe shënimin dhjetor të thyesave (numrat dhjetorë) dhe të kryejnë veprimet me to • të kuptojnë pasqyrimin si lidhje e dy bashkësive dhe të ...

PËRMBLEDHJE E SHEMBUJVE NGA PRAKTIKA

 T’i lexojë thyesat saktë, t’i shkruajë drejt dhe t’i paraqesë në mënyrë grafike;  T’i dallojë thyesat më të vogla se 1 dhe më të mëdha

Skripta e Kursit: - përkthyer nga. Mas. sc. Armend Sh. Shabani - të

Thyesat shpesh paraqiten në ekuacione të formës: 3 4 7 5 x y = Në rastet e tilla preferohet që të shmangen thyesat. Si një mënyrë për të

HARTIMI DHE VLERËSIMI TEKSTEVE SHKOLLORE

Hartimi dhe Vlersimi i Teksteve Shkollore

MATEMATIKA

Thyesat, përqindjet dhe fuqia d. tº kuptojº pºr njºsinº e thyesave {pºr shembull, 1/3 ose 1/5, pastaj thyesat tº cilat janº disa pjesº tº njº tºrsie {p.sh ...

KLASA E IV MATEMATIKË

- të njohë thyesat më të vogla se 1; - ti shkruajë thyesat: një gjysmë (2 1), një të katërtën (4 1) dhe një të tetën (8 1); - të krahasojë thyesat me emërues

MATE MATIK Ë

të shndërrojë thyesat në numra dhjetorë dhe të shndërrojë numrat dhjetorë në thyesa; të zgjerojë dhe të krahasojë thyesat 1.4. ta ngreh në fuqi dhe ta ...

This booklet has been produced for bilingual pupils whose first ...

11 Fractions - Thyesat 12 Decimals - Dhjetoret 13 Distance - Distancat 14 Capacity - Kapaciteti 15 Weight - Pesha

Libër për mësuesin

• Të gjejnë thyesat e barabarta me thyesën e dhënë; • Të plotësojnë emëruesin ose numëruesin e munguar në thyesat e barabarta. Konceptet kryesore: thyesa të ...