Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tirih

M. LONCNAR ET AL.: THE EFFECT OF WATER COOLING ON THE ...

{tirih razli~nih kvalitetah nerjavnih jekel. Izlu`evalne preizkuse smo izvedli po standardu SIST EN 12457–4:2004. Ugotovili smo,darazli~nina~inihlajenjavplivajonadele`izlu`evanjakovinindrugihprete`noanorganskihparametrov.Izlu`evanjeCa,

Violence in the Mesolithic

Ta raziskava preiskuje osebke iz ∏tirih najdi∏≠ ob Donavi (Lepenski Vir, Vlasac, Padina in Hajdu≠ka Vodenica), katerih travmati≠ne po∏kodbe so najverjetneje posledica nasilnih interakcij. ∞e upo∏tevamo ∏tevilo osebkov, ...

If Level of Functions Increases

... il" regaidili~'empib y~6§,W. 0iwdUid:be8ofuid e't~a£TE~1f" ~:tb.ilr,~tn.plo Yril~~t,*~i~,~~t he~1~ssifi'~(:rs ~riri~~'~6;d~ri. tirih~cfm~~'¢ti' onD. ...

Acta - 30/2 (2001) SLIKE

Vzorci so bili pobrani iz {tirih razliËnih tipov vodnih teles: curek vode, ki priteËe s stropa, luæe na kapniku, ki se neposredno polnijo iz curka, ...

;EVQ*9T

... [l ex*mw*xl cccccccc ccccc **-r*tvsfp iq****[l ex*mw*xl cccccccc ccccc ** (mh*yrmx w*qeoi*e *hmjjivi cccccccc ccccc ***;lex*let tirih*xs *xli*yrm tivgirx* sj*mrgvi ...

pafty or Alrorney

TIRIH* the starr of helping the pedifile orga I iildlHugh Hefner and the head person's of you,rrr sven be a pedifilc,cven at l3yfs. Old a tr messed with a'fairly older mgn.

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

Kli-ni~no diagnozo BV lahko postavimo, kadar najdemo vsaj tri od naslednjih {tirih kriteri-jev (tabela1 za primerjavo znormalnim izcedkom): •prisotnost homogenega, ...

COLD-CATHODEIONIZATIONGAUGE ...

Slika1:MeritvekarakteristikCCGsonarejenev68to~kahpri{tirih razli~nihvrednostihtlaka.Izmerjenepodatkesmouporabilikotu~no mno`icozau~enjenevronskegasistema. 1

Acta 2000/2 PM 5 FOLIJE

Acta carsologica, 29/2 (2000) 104 Izvle~ek UDK: 551.435.83(78) 551.44(78) Jack B. Epstein: Kra{ki udori v sadri, Black Hills, South Dakota-Wyoming, ZDA Medplastno raztapljanje sadre in anhidrita v {tirih stratigrafskih enotah starosti od karbona do jure na podro~-ju Black Hills, South Dakota in ...

litnu rnu'clNc'fltuoFtG f),,)J L{oc r.{OFIe LAna rp.rrcRr

... ciiirn bio tirih ctiinh xic va kh6rg,.irrrrr: tA,, xo6, nhh giup ngudi CIgc cd ki6n thric t6'g c1uAt, vin hi6u cluqc chfr dil trirrh briy, vr\ bit cri rri t*ran 1/ ' c16u c6 tiie lAp lai thi nghiqm kiern t.a k6t qud mi t6c giA tti c6ng bO. ...