Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tirilmesi

Düzce Asarsuyu Havzasõ Peyzaj De * erlendirmesi ve Yönetim ...

TARIM B*L*MLER* DERG*S* 2009, 15 (1) 79-87 ANKARA ÜN*VERS*TES* Z*RAAT FAKÜLTES* Düzce Asarsuyu Havzasõ Peyzaj De * erlendirmesi ve Yönetim Modelinin Geli * tirilmesi* Osman UZUN¹ O*uz YILMAZ² Geli* Tarihi: 06.02.2008 Kabul Tarihi: 15.04.2008 Öz: Bu çalõ*mada, "peyzaj ...

tirilmesi ve Firma Başarısı - Selçuk Üniversitesi Sosyal ...

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi • 23 / 2010 Yüksek Performans Kültürünün Geliştirilmesi ve Firma Başarısına Etkileri

E**T*MBA*ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL**T*RME ...

Süreçlerin geli*tirilmesi veya iyile*tirmesi çal**malar*ço*unlukla üretim veya servis süreçleri temelinde uygulanm**t*r. Bu uygulamalarda temel amaç, süreçlerin kalite, süre veya maliyet odakl*geli*tirilmesi olmu*tur.

TÜRK*YE'DE SALIK H*ZMETLER* F*NANSMANI VE GENEL SALIK S*GORTASI

Sa*lõk ko*ullarõnõn iyi-le*tirilmesi, sa*lõ*õ bozacak faktörlerin yok edilmesine yönelik koruyucu sa*lõk hizmetle-ri ve tedavi edici sa*lõk hizmetlerinin etkin bir *ekilde verilmesi ve sürdürülmesinde dev-let önemli bir rol üstlenmi*tir.

ÜN¯VERS¯TEDE MATEMAT¯K ÖˆRET¯0¯NDE B¯LG¯SAYAR CEB ...

Oysa çal'˙ma yapra˜'Q'n haz'rlanma sürecinde dikkate al'nan MATH V'Q'fland'rma, ö˜rencilerden beklenen üst düzey dü˙ünme becerilerinin geli˙tirilmesi için önemli bir referans kayna˜' olmu˙tur. Çal'˙ma yapra˜'Q'n her bir bölümünde, a˙amal' olarak MATH V'Q'fland'rmadaki tüm ...

GEOSENTET¯K DONATILI ¯ST¯NAT DUVARLARININ JET- GROUTING VE ...

Bu projede yüksek dolgu birimlerin bulundu˜u bölgelerde donat'O' duvar yap'lmas' için vas'fs'z birimlerin Jet-Grouting yöntemiyle iyile˙tirilmesi ve duvar alt'nda kalan birimlerin yatay toprak itkisini kar˙'lamas' amac'yla "kaset tarz'" Fore Kaz'k yap'lmas' planlanm'˙W'r.

2004 Yılı Ve Sonrasında Yayınlanan Eğitim Kurumları ...

Nitekim Sergiovanni ve di˜erleri , yöneticilerin; (1) Görev ve sorumluluk, (2) Yönetim becerileri, (3) Yönetim süreçleri (4) Alan uygulamas1 boyutunda yeti_tirilmesi gerekti˜ini belirtmi_lerdir (Balc1 ve ˙1nk1r, 2002).

**B*RL*** YAPILAN F*RMALAR CO-OPERATING COMPANIES

... RL*** YAPILAN F*RMALAR CO-OPERATING COMPANIES OVACIK Mühendislik Mü*avirlik ve Ticaret Ltd. Engineering and Consulting Co. Ltd. Elektrik Projeleri ve Uygulama Kontrollu * u / Electrical Projects and Implementation Supervision • * sviçre Büyükelçili * i - Güvenlik Sistemlerinin * yile * tirilmesi ...

Supervision Duty of School Principals

Türkiye'de Okul Yöneticilerinin Yeti*tirilmesi ve Denetim Görevi Türkiye'de, okul yöneticileri hizmet öncesi yeti*tirmelerde eğitim yönetimi ve denetim konularında gereği gibi yeti*tirilmemektedir.

Türk E * itim Bilimleri Dergisi Kõ * 2007, 5(1), 27-46

Bu ara * tõrmada, etkile * im ünitesinde yer alan basamak sayõsõ ve basamaklarõn yerlerinin de * i * tirilmesi yoluna gidilmi * tir. Ö * retmenin sunumunun art arda dört basamakta aynõ olmasõ, buna kar * õn ö * rencinin art arda dört basama * õn her birinde de * i * en becerileri ...