Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tirmalar

BAZI! LER! MAKARNALIKBU&DAY HAT LARININ TARIMSAL÷ZELL! KLER ...

51 AD‹Ziraat Fak¸ltesi Dergisi 2005; 2(2) : 51-57 BAZI! LER! MAKARNALIKBU&DAY HAT LARININ TARIMSAL÷ZELL! KLER! ‹ZER! NEARA"TIRMALAR* ElifS÷ZEN, Kˆksal YA$DI 12 ÷ZET AnahtarSˆzc¸kler: A Research To Determine Agronomic Traits of Some Advanced Durum Wheat Lines ABSTRACT Key Words: Buara ...

ALI TIRMALAR - 3 q

1 ALI TIRMALAR 1. A³a§ dakiifadelerdekihar erpozitifreelsay lard r.Bunagörebuifadeleri en basit biçimde yaz n z. a) 3 p 18y 3y 4 q 32 y b) x

refers to the protection of nonMuslims living in Islamic ...

Akademik Ara?tirmalar Dergisi 2005, Sayi 24, Sayfalar 79-96 Clothing Habits, Regulations And Non-Muslims In The Ottoman Empire BetuI ip^irli ARGIT* Introduction Dress is a personal and public statement of the wearer's social identity.

STANDART AYVA ÇE ** TLER * N * N DÖLLENME B * YOLOJ * S ...

BAHÇE 35 (1-2): 83 - 95 2006 83 STANDART AYVA ÇE ** TLER * N * N DÖLLENME B * YOLOJ * S * ÜZER * NDE ARA * TIRMALAR 1 Murat ÇET * N 2 Arif SOYLU 3 ÖZET Bu çalõ * ma 2004-2005 yõllarõ arasõnda Bursa Uluda * Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde ve Atatürk ...

Viskon Sirospun ve Ring Đpliklerinin Özelliklerinin Kar ...

Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (12-23) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (12-23) TEKNOLOJĐK ARA*TIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-ISSN: 1309-3991 Bu makaleye atõf yapmak için Bedez Ute T., Kadoglu H., " Viskon Sirospun ve ...

Biological control practices against pests in vegetable ...

Sera beyazsineiji Trialeurodes vaporariorum ile paraziti Encarsia formosa (Gahan) arasindaki bazi iligkiler üzerinde ara$tirmalar. Tiirkiye 1.

T.C. ATATÜRK ÜN İ VERS İ TES İ SA Ğ LIK B İ L İ MLER ...

t.c. atatÜrk Ünİversİtesİ saĞlik bİlİmlerİenstİtÜsÜ farmakognozİanabİlİm dali nepeta heliotropifolia lam. (labiatae) Üzerİnde farmakognozİk araŞtirmalar

AKKARAMAN KOYUNU VE ANKARA KECisiNDE SiNUS DURAE MATRis VE

Ve l. UiI, Derg, (200t) . 1 7."; 91-96 AKKARAMAN KOYUNU VE ANKARA KECisiNDE SiNUS DURAE MATRis VE EKSTRAKRANiAL iLi~KiLERi OZERiNDE MAKROANATOMiK ARA~TIRMALAR' Hakan Yalltln 10 Sadettin Tlplrdamaz l MHcroanato mi ca lln ves ti gations on the Dural Sinuses and Their EX lr acranial Ve nous Conn ec ...

Ýlköðretim I. Kademedeki Ýngilizce Derslerinde Oyun ...

32 Đ LG Đ L Đ ARA * TIRMALAR Ta*lı (2003), "Đlköğretimde Đngilizce Öğretiminde Oyun Tekniğinin Eri*iye Etkisi" adlı yüksek lisans tez çalı*masında Đlköğretim 4. sınıf öğrencileri üzerinde sayılar, telefon numaraları ve saatler konularının sunumunda geleneksel yöntem ile oyun ...

TAR İ HSEL / ARKEOLOJ İ K ARA Ş TIRMALAR GRUBU ARAZ İ VER ...

KOMMAGENE NEMRUT KORUMA ve GEL İŞ TİRME PROGRAMI Nemrut Dağı ve Tümülüsü ve Anıtları Malzeme, Yapısal durum, Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Hazırlanmasına İlişkin Protokol TC Kültür ve Turizm Bakanlı ğı •••• Orta Do ğu ...