Sputtr.com | Alternative Search Engine

Titnite

Vrabotuvaweto na licata so invalid- nost pretstavuva mnogu va ...

Edinstvena razlika me|u vrabotuvawe vo otvoreno stopanstvo i za{titnite dru{tva e vo toa {to vo za{titnite dru{tva, pokraj licata so invalidnost i drugite lica ...

Goran AJDINSKI

... {titnite ustanovi. Za vakviot koncept za osposobuvawe na op{t defektolog, opredelbata ja determinira{e: maliot broj nase-lenie (okolu 2 miliona), ...

SOBRANIE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Prostoren plan na regionot na za{titnite zoni na izvorot Ra{~e SOBRANIE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA PROSTOREN PLAN NA REGIONOT NA ZA[TITNITE ZONI NA IZVOROT RA[^E KNIGA 1 TEKSTUALEN DEL Skopje, Dekemvri, 2002 god.

ZAKON ZA VRABOTUVAWE NA INVALIDNI LICA

... lice vo smisla na ovoj zakon e lice ~ija invalidnost e utvrdena od nadle`en organ. ^len 3 Na invalidnite lica i za{titnite dru{tva se primenuvaat i me ...

VRABOTUVAWE NA

Vo studijata ponatamu se istaknuva: Zaradi relativniot golem broj vraboteni lica so hendikep vo za{titnite pretprijatija kako i zaradi nepovolnite tranzicionite uslovi, ...

ZAKON ZA TRGOVIJA

ZAKON ZA TRGOVIJA I. OP[TI ODREDBI ^len 1 So ovoj zakon se ureduvaat uslovite i na~inot za vr{ewe na trgovija na vnatre{niot i nadvore{niot pazar, merkite na ograni~uvawe na vr{ewe na trgovijata i za{titnite merki. ^len 2 Trgovija vo smisla na ovoj zakon, e kupuvawe i prodavawe na stoki, kako i ...

tema 2 - Actellic mag

Goleminata na {tetite (materijalni i finansiski) sekoga{ se mnogukratno pogolemi od vrednosta na za{titnite sredstva i vlo`eniot napor za tretirawe na magacinskite prostorii.

vrabotuvawe na invalidni lica ("Slu`ben vesnik na RM" br.44 ...

... {titnite dru{tva, vodi evidencija na vrabotenite invalidni lica, za{titnite dru{tva i brojot i strukturata na vrabotenite vo za{titnite dru{tva, gi vr ...

Eden od glavnite zaklu~oci na proektot e deka jugoisto~na ...

Isto taka, razmerot na kartata (1:3.000.000), pretstavuva{e pote{kotija za identifikacijata na za{titnite pojasi. Podra~ja za revitalizacija i unapreduvawe na degradirani stani ...

Harmonizacija na noviot makedonski Zakon za trgovski dru{tva ...

Sledstveno na toa, celta e da se obezbedi po~ituvawe na za{titnite merki predvideni vo Direktivata vo sluĀ£aite koga podelbata e dozvolena. 4.