Sputtr.com | Alternative Search Engine

Titnja

KONGENITALNA PRIMARNA HIPOTIREOZA Primary Congenital Hypothyroidism

19 UV OD Kongenitalna primarna hipotireoza (KPH) je stanje nedovoljne sinteze i sekre-cije tireoidnih hormona novoro|en~eta uzrokovano poreme}ajima {titnja~e, koji su ...

2005. GODINE U ODNOSU NA 2004. GODINU

1. Antropometrijske mjere: tjelesna teÂina, visina, obim glave, obim grudnog ko„a 2. Mjerenje vitalnih parametara: temperatura, puls, pritisak, saturacija ...

Smrtonosni valovi

-08 KOLOVOZ 06-Misteriji 17 Nezamjenjivo svakodnev-no pomagalo suvremenog ~ovjeka koje mo'e {tetno utjecati na na{e zdravlje. G ospo|a Harlem Brundtland, generalna ...

DISFUNKCIJSKO KRVARENJE IZ MATERNICE DYSFUNCTIONAL UTERINE BLEEDING

113 PREGLED REVIEW Klinika za `enske bolesti i porode Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu i KBC-a, Zavod za humanu reprodukciju DISFUNKCIJSKO KRVARENJE IZ ...

LIJE^ENJE OSTEOPOROZE

55 DOI: 10.2478/v10004-007-0009-3 Conference Paper / Review LIJE^ENJE OSTEOPOROZE Petra [IMI] 1, Zlatko GILJEVI] 2, Velimir [IMUNI] 3, Slobodan VUKI^EVI] 1 i Mirko ...

ANTIDEPRESIVIUKLINI^KOJPRAKSI

medicinskanaklada-zagreb sveu^ili[teuzagrebu, medicinskifakultet bibliotekastalnogmedicinskogusavr[avanja poslijediplomskite~aj i. kategorije antidepresiviuklini ...

U UKC Tuzla stigao aparat za magnetnu rezonancu

2 Vjesnik UKC, januar / februar 2006. Izme|u dva broja... Vjesnik UKC-a - ranije Zdravstvene novine List Univerzitetsko-klini~kog centra Tuzla Glavni i odgovorni ...