Sputtr.com | Alternative Search Engine

Toepaslike

DEPARTEMENT VAN LANDBOU: WES-KAAP PROGRAM: VEEARTSENYDIENS ...

Aanbevelings: Rekenaargeletterdheid (Microsoft Office en Laboratorium Inligting Bestuur Stelsel (LIBS))  voldoende toepaslike ondervinding in 'n veterinêre diagnostiese laboratorium  nagraadse kwalifikasie in pluimveesiektes of veterinêre serologie / virologie.

SECTION 2 / AFDELING 2 General Practitioner’s Report ...

REDE VIR HOSPITALISASIE (3 toepaslike blokkie) Illness Pregnancy/ Accident/ Siekte Swangerskap Ongeluk 5a. DETAILS OF ILLNESS/BESONDERHEDE VAN SIEKTE

DIRECTORATE: PLANNING AND HOUSING CLERK OF WORKS REF: DPH T11 ...

DIREKTORAAT: BEPLANNING EN BEHUISING KLERK VAN WERKE VERW: DPH T11 02/08/11 SALARISSKAAL: R 153 432 - R 199 164 per jaar T11 VEREISTES: • Toepaslike Diploma of Ambagsertifikaat in die boubedryf. • 6 Jaar toepaslike werksondervinding in die Bou en Konstruksie bedryf.

AppliCATioN for resiDeNCe ACCommoDATioN

res-for-003(AE) APPLICATION FORM FOR ACCOMMODATION VERSION: 002 Worcester PAGE 2 OF 5 review DATe: 12 November 2010 DevelopeD by: DCeo: ADmiNisTrATioN residences/koshuise stellenbosch please indicate your choice by means of an "X" in the appropriate block:/ Dui u keuse aan deur 'n "X" in die toepaslike ...

MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT

Verder verstaan en aanvaar ek dat indien ek aangestel word, my aanstelling onderworpe is aan die bepalings van die diensvoorwaardes en beleid van die Raad en enige toepaslike wetgewing.

NOTIFICATION OF CHANGE OF OWNERSHIP/SALE OF MOTOR VEHICLE

VERANDERING VAN EIENAAR Die eienaar moet dele A en C van hierdie vorm volledig voltooi en dit binne 21 dae na die datum van verandering aan sy/haar toepaslike registrasie-owerheid besorg.

The North-West University invites applications for the ...

... tel. (018) 299-4960 / 4961 or e-mail: recruithr@nwu.ac.za _____ Di e Noordwes-Universiteit wag aansoeke in vir die volgende pos: POTCHEFSTROOMKAM PUS FAKULTEIT LETTERE EN WYSBEGEERTE SKOOL VIR TALE MEDEPROFESSOR / SENIOR LEKTOR / LEKTOR: DUITS Minimum vereistes: ʼn Toepaslike meestersgraad in ...

DIREKTORAAT: BEPLANNING & BEHUISING TIKSTER / KLERK Verw: DPH ...

DIREKTORAAT: BEPLANNING & BEHUISING TIKSTER / KLERK Verw: DPH T5 01/06/11 SALARIS SKAAL: R63 804 - R82 824 per jaar T5 VEREISTES  Graad 12 (NQF vlak 4)  Ten minste twee jaar toepaslike ervaring  Goeie taalvaardigheid in ten minste twee van die drie amptelike tale van die Wes - Kaap ...

PMB AND CHRONIC MEDICINE APPLICATION FORM AANSOEKVORM VIR VMV ...

Skryf asseblief in duidelike hoofletters en dui jou keuse aan deur 'n regmerkie ( ) in die toepaslike spasies te maak. 3. Voltooi een aansoekvorm vir elke pasiënt wat chroniese voordele benodig.

Curriculum review and reorientation experience J M Green

'n Behoeftebepaling en navorsing is by wyse van onderhoude met potensiële werkgewers en vorige gegra-dueerdes uitgevoer om die toepaslike uitkomste van Huishoudkunde-opvoeding te kan bepaal.