Sputtr.com | Alternative Search Engine

Towarzysz

(Microsoft Word - 3NL3NIEDD\217WIEDZKI.doc)

Zaobserwowano, *e rzadko równie* ulegaj* z¯ama-niu *ebra X - XII, ale ich z¯amaniom cz*sto towarzysz* uszkodzenia w*troby, *ledziony i przepony.

IZRAEL-swiadectwo-zdrowia-i-zalaczniki

ANNEX C/ ZAË Ą CZNIK C Declaration of the pet owner/ Deklaracja w¯a ś ciciela zwierz ę cia towarzysz ą cego I, the undersigned declare that / Ja, ni Ŝ ej podpisany za ś wiadczam, Ŝ e: 1.

Hematologiczne aspekty udarÛw mÛzgu Hematological aspects ...

Ma‡op‡ytkowoúci samoistne czy wtÛrne towarzysz„ce rÛ¿nym zespo‡om chorobo-wym s„ rzadk„ przyczyn„ krwawieæ do OUN i zazwyczaj dotycz„ osÛb starszych obci„¿onych in-nymi czynnikami ryzyka udaru.

årÛdmi„¿szowe zapalenie p‡uc polekowe u pacjenta z uk ...

Oko‡o dwa tygodnie od podania pierwszego bolusu Endoxanu pacjent trafi‡ do szpitala z po-wodu pogorszenia stanu ogÛlnego z towarzysz„-cymi zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolito-wej i kwasowo-zasadowej pod postaci„ ciŒ¿kiej kwasicy metabolicznej, hiponatremii i hiperkalie-mii z utrzymuj ...

Diagnostyka stwardnienia rozsianego*

WúrÛd objawÛw towarzysz„cych mog„ pojawiÊ siŒ zaburzenia rÛwnowagi, trudnoúci w utrzymaniu moczu b„dü zaparcia oraz objaw Lhermitteía (wra¿enie pr„du wzd‡u¿ krŒgos‡upa i koæczyn dolnych) (5).

Miejsce wtÛrnych glomerulopatii poúrÛd przewlek‡ych ...

NajczŒstsz„ wúrÛd glomerulopatii wtÛrnych zwi„zanych z chorobami uk‡adowymi jest nefropatia toczniowa (45-70%) a w dalszej kolejnoúci nefropatia towarzysz„ca zapaleniom naczyæ (vasculitis).

Therapeutic training in post-stroke disturbances of vision ...

Obserwowane obiektywnie wycofywanie si& zaburze0 pola widzenia oraz towarzysz%cych deficytów wzro-kowych pod wpøywem powtarzalnych )wicze0 cz&sto przekøada si& na lepsze funkcjonowanie chorych w (yciu codziennym.

Jak napisa ć dobry projekt

ść metodologii i towarzysz ącego jej planu pracy. 2. Jako ść i efektywno ść wdra żania i zarz ądzania [ max 5p (próg. 3p)] - adekwatno

Zmiany w EEG i MRI a przebieg kliniczny podostrego stwardniaj ...

Zmianom strukturalnym mózgu towarzysz„ zaburze nia czynnoœci bioelektrycznej wykrywane badaniem EEG. Tylko u 4 osób czynnoœæ podstawowa by‡a prawi

Diagnostyka stwardnienia rozsianego*

objawów towarzysz„cych mog„ pojawiæ siŒ zaburzenia równowagi, trudnoœci w utrzymaniu moczu b„d zaparcia oraz objaw Lhermitte™a (wra¿enie pr„du