Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tqvenc

RVEULI ME 6 QARTULI

scadeT, dRiuris saxiT Tqvenc gad- dRiuris formiT gadmoscems. scadeT, dRiuris saxiT Tqvenc gadmosceT Tqveni cxovrebis yvelaze mniSvnelovani ambavi. saTauri Tavad mosceT Tqveni cxovrebis yvelaze mniSvnelovani ambavi. saTauri Tavad moifiqreT: moifiqreT: (am dRiurs mxolod Tqveni maswavlebeli ...

qarTuli ena da literatura

ecadeT , Tqvenc aRweroT Tqveni sofeli vaSlovani. ecadeT, Tqvenc aRweroT Tqveni sofeli (qalaqi). aRwerisas ar dagaviwydeT: (qalaqi). aRwerisas ar dagaviwydeT: a) a) Tqveni qalaqis (soflis) adgilmdebareobis miTiTeba; b) b) mdinare, romelic mas Camoudis; g) g) romeli qalaqi (sofeli) esazRvreba mas ...

vfvekc uekb7 egbhdtktc .jdkbcf=

... Zmis sikvdilT-an dakavSirebiT. roca gamoZi-eba saboloo daskvnas dadebs? - ra Tqma unda, Cven velo-debiT gamoZiebas, ar gvinda, xeli SevuSaloT, magram Tu saqme Zalian gajanjlda, ver davelodebiT da vityviT bevr rames, radgan Cven sak-maod bevri ram viciT. - me bevr adamians vkiTxe amis Sesaxeb da Tqvenc ...

noti siyvarulisa

Tqvenc am enaze mRerixar? imRereT xalxo qarTulad! manqurTebad nu iqceviT nu gadiqceviT warsulad, ena uflis gvaqvs mziani imRereT, xalxo, qarTulad!

Tu axlobel adamians aiv-i aqvs

... an axlobel adamians aiv-infeqcia aqvs, es imas niSnavs, rom epidemia piradad Tqven SegexoT da Tqven iZulebuli gaxdebiT gadaw-yvitoT mravali sakiTxi, romelic sul ar gawuxebdaT manamde. iswavleT ax-lobeli adamianisaTvis daavadebasTan brZolaSi realuri daxmarebis gawe-va da nu dagaviwydebaT, rom Tqvenc ...

cf-mfh-sdt-kj

Tqvenc igives gisurvebT, miT ufro, rom Jurnalis-tikis gza ia-vardiT namdvilad ar aris mofenili. pativiscemiT: marine nakaiZe marine nakaiZe marine nakaiZe marine nakaiZe marine nakaiZe Jurnal `saqarTvelos qalis" mTavari redaqtori gazeT `mamulis" mTavar redaqtors baton manuCar kaWaxiZes! manuCar kaWaxiZes! ...

rogor SevicnoT Rmer Ti

esaias 61:8 xolo mxdalTa da urwmuno-Ta, bilwTa da mkvlelTa, me-ZavTa da mwvalebelTa, kerp-Tayvanismce-melTa da yovelTa cruTa xvedri tbaSia, cecxli-Ta da gogirdiT mogizgizeSi. es aris meore sikvdili. gamocx. 21:8 Tqvenc gaufrTxildiT Tqvens suls da nu uRalateb siyrmis cols. radgan mZuls gayra, ambobs ufali ...

gazeTi ,,axali Taoba" Sorena kowowaSvili

Semdeg iyo telekompania , ,imedSi" Sevardna, darbeva, ganadgureba. bolo akordi iyo saprezidento arCevnebi, romelic saSinel doneze gayalbda. maxsovs, rodesac jon tefti mixvda, rom saakaSvilma arCevnebi waago, saarCevno komisiaSi miiWra. albaT Tqvenc gaxsovT es momenti. saakaSvili mTlianad amovardnilia ...

Widaobis saerTaSoriso federacia (FILA) amayia imiT, rom ...

Zalian bednieri var imiT, rom am wignis meSveobiT pativi maqvs gagacnoT sportis am saxeobis sxva, ucnobi mxare da imedi maqvs, rom igi Tqvenc siamovnebas moganiWebT. rafael martinetti FILA -s prezidenti

iveriis RmrTismSoblis xati

RmrTis siyvaruli ganisazRvreba gansacdelTa daTmeniT, romelTa Sesaxeb ufalma uTxra mociqulebs: "sasmels, romelsac me vsvam, Tqvenc SesvamT". RmrTismSoblis cxovreba iyo RmrTisadmi usityvo samsaxuri, iyo jvari da tanjva, sulieri golgoTa. saqarTvelos eklesiis istoriuli gza _ mowameobrivi gzaa ...