Sputtr.com | Alternative Search Engine

Transportirebis

garemoze zemoqmedebis Sefaseba - saqarTvelo - AA

kinematikuri maxasiaTeblebi da Sesabamisad misi myari natanis transportirebis unari ucvleli darCeba. ucvleli darCeba zeda biefis aramarto hidrologiuri

saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis

nedli navTobis maxasiaTeblebi da kondensatis transportirebis sakiTxi navTobis daRvraze reagirebis gegmis damtkiceba moicavs BTC-s saoperacio saqmianobas dakavSirebuls azeri, Ciragi da guneSli-s (ACG) nedli navTobebis transportirebasTan wliuri warmadobiT araumetes 50 milioni tona da maqsimaluri dRiuri ...

formis dokumenti.

... gamgzavnis amsaxvel striqonze (striqoni 3) iwereba gamyidvelis monacemebi. sxva SemTxvevaSi, aRniSnul striqonze iwereba im piris dasaxeleba an saxeli da gvari, romelsac gagzavns uzrunvelyofis mizniT gadacemuli aqvs saqoneli an tvirTi. aseve, aRiniSneba (striqoni 6) tvirTis (saqonlis) transportirebis ...

xarjebisklasifikaciamomsaxurebis saxeebismixedviT da maTi

3 xarjebisklasifikacia xarjebisklasifikacia gagrZeleba gagrZeleba Ñ saqarTveloSibunebrivigazisseqtorSiarsebuliTiTqmis yvelamewarmeaxorcielebserTzemet saqmianobas Ñ transportirebis licenziati aseveaxorcielebsmiwodebis saqmianobas (massomxeTSitranzitissafasuradrusulimxare utovebsnaturiTbunebrivgazs) Ñ ...

Semosavlebis samsaxuris

cxovelebi, maTi saxeebi, transportirebis pirobebi da sasazRvro - sakarantino kontrolis procedurebi cxoveluri warmoSobis produqtebi, maTi kategoriebi, transportireba, Senaxva da sasazRvro-sakarantino kontrolis procedurebi.

saqarTvelo aWara, myari narCenebis marTva

Sefaseba xorcieldeboda garemosdacviTi sakiTxebis, dasaxlebul punqtebTan da aeroportebtan siaxlovis, miwiszeda da miwiqvesa wylebze SesaZlo zemoqmedebis, transportirebis moTxovnebis da aucilebeli moculobebs gaTvaliswinebiT. pirveladi Sefasebis Semdeg eqvsi SerCeuli teritoriidan gamoikveTa ori yvelaze ...

d a s a x e l e b a

... 450.0 uSaqro diabetiT daavadebulTa medikamentebiT uzrunvelyofa 250.0 antirabiuli samkurnalo saSualebebiT uzrunvelyofa 490.0 imunizaciis komponenti 800.0 fenolketonuriiT daavadebul bavSvTa samkurnalo sakvebi danamatiT uzrunvelyofis programa 280.0 specialur samkurnalo saSualebaTa ganbaJebis, transportirebis ...

bunebrivi gazis tarifis Sesaxeb

rogorc ukve aRiniSna, bunebrivi gazis transportirebis, ganawilebis, miwodebisa da moxmarebis tarifs adgens semeki, rac regulirdeba kanoniT “eleqtroenergetikisa da bunebrivi gazis Sesaxeb” da Sesabamisi

samrewvelo nimuSebis saerTaSoriso klasifikacia - (lokarnos ...

SeniSvna: Seicavs gvarlebs, miuxedavad imisa, Tu romeli masalisaganaa isini damzadebuli. klasi 9 tara, safuTavebi da konteinerebi, romlebic gamoiyeneba saqonlis transportirebis an SenaxvisaTvis

Sps “mtkvari hesi” acxadebs interesTa gamoxatvas samcxe ...

... mtkvari hesis samSeneblo moednamde dainteresebulma pirebma unda warmoadginon winadadebebi araugvianes 2011 wlis 5 dekembrisa, Sps "mtkvari hesi"-s ofisSi, Semdeg misamarTze: WavWavaZis 74, liberTi Taueri, me-9 sarTuli. informacia tenderTan dakavSirebiT: 1. tenderSi gamarjvebul kompanias transportirebis ...