Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tretmana

DIANA - Problemi neadekvatnog tretmana keramike

DIANA Centre For Preventive Conservation - National Museum Belgrade Centar za preventivnu zastitu - Narodni muzej Beograd NUMBER8 * 2002/2003

USPOREDBA RAZLIČITIH INDIKATORA EFIKASNOSTI PSIHOTERAPIJSKOG ...

11 Tablica 1 Mjerni instrumenti i vremenske točke njihove primjene Mjerni instrumenti T1 T2 T3 Lista traumatskih događaja × Kvalitativni podaci Očekivanja od tretmana × Subjektivno iskustvo s tretmanom × × Kvantitativni podaci CAPS × × BSI × × × IES-R × × × MANSA × × × ...

Nemogućnost tretmana inoperabilne multicistič ne ...

Volumen 66, Broj 10 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 833 Correspondence to: Mikić Dragan, Vojnomedicinska akademija, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Crnotravska 17, 11 040 Beograd, Srbija.

Subarahoidalna hemoragija: Modaliteti neurohirurškog ...

Subarahoidalna hemoragija: Modaliteti neurohirurškog tretmana i analiza uzroka Subarachnoid hemorrhage: Neurosurgical treatmen

DIRECTIVE 2006/54/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ...

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 141(3) thereof,

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

faktor, prethodnog tretmana pacijenata, postojanja pri druženih alergijskih i nealergijskih bolesti, dužine traja nja i troškova hospitalizacije.

POD POKROVITELJSTVOM CONFERENCE SPONZORED BY - MINISTARSTVA ...

primeri elektrokinetiČkih tretmana sedimenata zagaĐenih olo vom examples of electrokinetic treatments of lead contaminated sediments ljiljana rajić, zagorka tamaš, božo dalmacija.

SPORT SCIENCE

Transformacijski model šestomjesečnog kineziološkog tretmana boksača juniora početnika . . 34 Danijela Bonacin, Mujo Dacić i Dobromir Bonacin

FARMAKOLOŠKE OSOBINE DIKLOFENAKA I PARACETAMOLA KOD OGLEDNIH ...

cefotaksima nakon višekratnog tretmana diklofenakom i paracetamolom, HPLC metodom. Oba tretmana, diklofe nak i paracetamol, smanjila su koncentracije cefotaksima

Chemotherapy - Bosnian

U*zavisnosti*od*vrste*karcinoma,*hemoterapijski*lijekovi*mogu*se*davati: •*zajedno*sa*drugim*lijekovima •*prije*ili*nakon*hirurške*operacije**i*/*ili*zračenja*radi*smanjivanja* tumora •*u*ciklusima,*tako*da*se*Vaš*organizam*može*odmoriti*i*obnoviti* između*tretmana* •*putujući*kroz*organizam ...