Sputtr.com | Alternative Search Engine

Trnavsk

demovicova 20110607103845 Trnavsk kraj 2011-1

I Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu I www.sario.sk 1 TRNAVSKÝ KRAJ

TRNAVSK UNIVERZITA V TRNAVE

Vyučovanie matematiky v kontexte úloh zo ivota Záverečná práca Autor: Martina Compľová, RNDr. Odborný konzultant: Doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Trnavsk. univerzita v Trnave

- 3 - P REDSLOV Ako naznačuje názov, kľúčovým tematickým poľom tohto učebného textu sú deti a ich miesto v ľudskej kultúre. Ka dá kultúra nejako svoje deti vníma a tento obraz sa stáva súčasťou be ných predstáv jej členov a niektoré kultúry dokonca deti explicitne ...

TRNAVSK UNIVERZITA, PEDAGOGICK FAKULTA

Predmetová špecializácia: Fyzika v kombinácii, Bc. Garant: doc. RNDr. Miroslava O voldová, CSc. TRNAVSK UNIVERZITA, PEDAGOGICK FAKULTA

Dunajská Streda

Trnavsk˝ kraj 51 motorovej píly O Kurz na obsluhu lesn˝ch kolesov˝ch traktorov Mgr. Lucia Otrísalová ätefánikova 725/8 905 01 Senica nad Myjavou 1 * 0905/969614 Názov vzdelávacieho programu Angličtina pre pokročil˝ch Angličtina pre stredne pokročil˝ch Angličtina pre ...

cirkevne sk a szk

1992 Trnavsk˝ kraj 1 Cirkevná základná ökola s vyučovacím jazykom maďarsk˝m Hlavná 85 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Tel.: 031 / 559 04 18 930 10 Doln˝ ätál Jókaiho 34 Ičo: 31825389 945 01 Komárno 1.

Súkromné ökoly a ökolské zariadenia Slovenskej republiky

2009 Názov a adresa ökoly Zriaďovateľ Číslo telefónu a faxu dátum začatia činnosti e-mail a www stránka 9 Trnavsk˝ kraj 1 Súkromná materská ökola Clementisove Sady č. 902/3 Mgr ...

Kultúra a šport

Január * Trnavsk˝ novoro č n˝ beh o Pohár primátora mesta - mestsk˝ areál AäK Slávia, Ul. J. Hajdóczyho * Trojkrá ľ ová öestka - vytrvalostn˝ beh na 6 km - mestsk˝ areál AäK Slávia Február * Memoriál Karola Holovi č a v ľadovom hokeji ûiakov , medzinárodn˝ turnaj, Mestsk ...

OSTEOLOGICK¯ BULLETIN

Ivo Sotorník, DrSc., Praha Prof. MUDr. Jan ·tûpán, DrSc., Praha Prof. MUDr. Karel Trnavsk˘, DrSc., Praha VYDA VAT EL: Adresa redakce a pfiíjem inzerce: Trios, s. r. o. Zakoufiilova 142, 149 00 Praha 4-Chodov tel.: 267 912 030, fax: 267 915 563 e-mail: redakce@trios.cz Redakce: Marie Janovicová, PhDr.

Divadl⁄ na Slovensku v sezŠne 2001/2002

‰ovi‰ov⁄ a.h.,Muzikanti, »ud— M.Dus™k a.h.,A.Kunovskø a.h.,P. R⁄c a.h. Premi”ra: 9. marca 2002 Po‰et repr™z: 12 TRNAVSK… DIVADLO TRNAVA 44