Sputtr.com | Alternative Search Engine

Troponinu

Vysoko senzitívne stanovenie kardiálneho Troponínu T (cTnT hs)

Vysoko senzitívne stanovenie kardiálneho Troponínu T (cTnT hs) Troponíny sú štrukturálne bielkoviny buniek prie čne pruhovaného svalstva.

Akútna aortálna disekcia manifestovaná neprogredujúcim ...

sa laboratórne dokázala minimálna pozitivita troponínu I – 0,4 μg/ml (referenčné rozmedzie do 0,2 ng/ml). Akút-nu kardiálnu dekompenzáciu dokazovala aj hladina ...

Troponin T (cTnT) nebo troponin I (cTnI): je to (ta sprÆvnÆ ...

uvolòovÆní volnØho troponinu I, v dalıích dnech se ale znovu zvyıuje podíl troponinu I v binÆrním kom-plexu s troponinem C (Wu a spol.

NOVÉ VYŠETRENIA, METÓDY, ROVNICE - ZAVEDENÉ V ROKU 2009-2010

kardiálneho troponínu T (metóda V.generácie). Zvýšenie cTnT-hs indikuje jednozna čne poškodenie myokardu, ktoré môže by ť

Systémová AL amyloidóza – kazuistika

zjištěno, že koncentrace troponinu T je lepším predik torem přežití než koncentrace troponinu I [6]. Pokud jsou obě hodnoty troponinu T i NT-proBNP nižší než

Obsah

Detekcia vzostupu a/alebo poklesu hladiny kardiálneho troponínu (cTnT) pričom aspoň jedna hodnota musí byť zvýšená nad hornú hranicu referenčného rozsahu ...

4. tatranské kardiologické dni

rozhodli na základe negatívneho troponínu T, oproti obdobiu, keď sme tropo-nín T nevyšetrovali, a pre liečbu heparínom sme sa rozhodli na základe kli-

Fyziológia telesných cvi ení

• Táto väzba Ca a troponínu spôsobí deformáciu tropomyozínového vlákna, pri ktorej sú na aktíne odhalené väzobné miesta pre spojenie aktínu s

stská nemocnice Plze , Privamed, a. s.

Na tomto pracovišti se provádí vyšet ření krevního obrazu, mo če (chemicky i sediment), CRP z plné krve, troponinu T a

Využití biochemických markerů při hodnocení akutní a ...

pro brain natriuretického peptidu (NT-proBNP), kardiálního troponinu T (cTnT) a my okardiálního izoenzym u kreatinkinázy (CK-MB mass). Soubor a metodika: Do studie ...