Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tudij

Phylogeography of Y chromosomal haplogroups as reporters of ...

Predstavljamo rezultate treh ‚tudij haploskupin ju"noevropskih populacij. Analize so po-kazale, da je mo› iz ‚uma glavnih paleolitskih in neolitskih migracij iz vzhoda proti zahodu razlo-›iti nekatere po-neolitske demografske dogodke. „tudija tudi potrjuje, ...

METALLURGICAL EXAMINATIONS IN THE ARCHAEOMETALLURGICAL ...

[tudij, ki temeljinakemijskihanalizah (metoda ICP-AES), jebilrealiziranvvrstiprojektov med Narodnimmuzejem Slovenije, Kemijskimin{titutom, ...

Tradition and innovation between the Mesolithic and Early ...

EK - ! tudij procesa neolitizacije v severni Italiji je zanimiv zato, ker arheolo"ki podatki ka-#ejo na dinamike interakcij med zadnjimi lovci in nabiralci ter prvimi poljedelci v regiji.

cEB?ryrcaTE o['sEBvIcE

SHTILA S TUDiJ^AC, CLERK ptsMlsslll, Comes now the Plgiatitrard most respootErlty disoissc.r ber ap'plicotioo for Temponry kotective Ordor, without Preiu dice.

Epidemiologija, etiopatogeneza in histolo{ka klasifikacija ...

podatkov ve~ kasnej{ih {tudij je pokazal naslednje povpre~ne podvojitvene ~ase (v oklepajih so navedeni njihovi razponi) za razli~ne histolo ...

Poro~ilo o delu 2007 Annual report 2007

... {tudij naravoslovja in tehnike. Mnoge obnove in adaptacije na in{titutu so omogo~ile bolj{e pogoje za delo in nekoliko omilile prostorsko stisko.

SLOVENSKE PESNICE V LITERARNI VEDI IN IZOBRA@EVANJU

... {njegastanjazvgraditvijofeministi~nihpristopov (vsplo{noliterarno teorijo in zgodovino) ter vklju~itev v visoko{olski {tudij. ...

Doktorski študij na Univerzi v Ljubljani

4 Doktorski študij na Univerzi v Ljubljani | Uvod Uvod Namen tega dokumenta je v zbrani obliki predstaviti vse ključne podatke, ki so pomembni za pripravo in izvedbo programov 3. stopnje po bolonjski prenovi oziroma novih doktorskih programov.

PREDMET: 091 JEKLENE KONSTRUKCIJE II

PREDMET: 091 JEKLENE KONSTRUKCIJE II Program: Univerzitetni študij gradbeništva - IV. Letnik Obseg: Skupaj 75 ur, od tega 30 ur predavanj in 45 ur vaj −

Študij na Oddelku za lesarstvo

Pozdravljeni! Ali se morda sprašujete "Kaj naj študir am?" in ne veste ali vas bolj veseli okolje, narava, tehnika, oblikovanje ali ekonomija?