Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tundac

f[fkb otkb^ 'dtkb ghj,

Tavisuflebis institutis gamocema, N12, dekemberi, 2002 3 3 3 3 3 f[fkb otkb^ axali wlis mosvla yovelTvis axal imedebs aRZravs, Tundac gasuli weli aranairi optimizmis sababs ar iZleodes. axali weli imediani dResaswaulia, albaT imitom, rom aseTia adamianis buneba _ sasikeTo cvlilebebis imedi xom ...

enobrivi ganaTlebis

Ees ar miaCniaT calke kompetenciebis Se-Tavsebad an Sepirispirebad, aramed kom-pleqsuri an Tundac erTiani kompetenciebis arsebobad, romlis safuZvelze SesaZlebelia imoqmedos momxmarebelma" (evropis sabWo, 2001: 168). enobrivi ganaTlebis politika unda asaxavdes yvela evropelis uflebamosilebas, SeiZinos ...

hjujh vbdvfhsjs tdhjgbc flfvbfybc eakt, flfvbfybc eakt, fsf ...

Tundac susti samoqalaqo ganxilvis sistema ukeTesia, vidre misi ararseboba. arsebobs myari argumentebi imis dasamtkiceblad, rom samoqalaqo ganxilvis sistema, ukmayofilebis SemTxvevaSi, xels uwyobs moqalaqeebis mxridan saCivrebis Setanas. samoqalaqo ganxilvis meqanizmi aris policiis mier kanonis darRvevis ...

menejmentis praqtikumi menejmentis praqtikumi

Tu misi Sesrulebisas miRebuli informacia; an, Tundac, miznis misaRwevad saWiro adamianuri ur TierTobebi~. gamodis, rom kontrolis funqcia Tavis mniSvnelobas

qarTvelno, erTad RvTisaken!

Tundac, gaWirvebis dros aSenebuli es taZari, metyvelebs imaze, rom dawyebulia saqarTvelos gabr-wyineba, saqarTvelos sulieri da fizikuri amaRleba! magram Cven mzad unda viyoT amisaTvis; unda davicvaT Cveni erovnuli faseuloba, unda davicvaT Cveni mecniereba.

`mwignobroba

... maSasadame, teqsts karnaxobdnen qarTulad, igi sinqronulad iTargmneboda da Caiwereboda specialist-Camweris mier arameulad da amoikiTxeboda qarTuladve. es unda yofiliyo qarTuli teqstis Caweris wesi arameuli enis da damwerlobis SuamavlobiT. qristianul qarTul saxelmwifoSi `mwignobrobis~ arseboba Tundac rom ...

axalSobilTa pirveladi reanimacia samSobiaro blokSi

axalSobili, romelsac dasWirda reanimaciis Tundac mxolod B safexuri unda moTavsdes intensiuri Terapiis ganyofilebaSi mkacri meTvalyureobis qveS. postreanimaciul periodSi saWiroa Semdegi parametrebis monitoringi:

JGJPBWBFVJGJPBWBFV SFDCKFAB LFBC[FSFDCKFAB LFBC[FSFDCKFAB ...

blikebis 3gamosvlas4, Tundac mouwios maTi sisxlSi CaxrCoba, rogorc es mox da CeCneTSi. evropelebma kargad ga iges ruseTis gzavnilis Sinaarsi da sworad ganmar

Tanamedrove litvis arqiteqtura

Tumca, realurad gairkva, rom Tundac Zalian karg si-mReraze bevrad ufro metad, zogadi ufleba, nebarTvaa saWiro da mSeneblobebic gaCaRdeba. swored amaSi dagvarwmuna dRes aWaraSi (re-gionSi, romelSic ramdenime wlis win, faqtobrivad araferi SeiZle-boda, dRes ki yvelaferi SeiZleba) mimdinare mSeneblobebis ...

adamianis uflebebi da fsiqiatria

CaRrmavebuli gamokiTxvisas pacientebi amboben, rom Tundac gaeweron, ufu-lobis gamo isini ver SeZleben saxlamde misvlas. saavadmyofos administracia Tavis mxriv aRniSnavs, rom aseT SemTxvevebSi Tavad uzrunvelyofs gawerili pacientis transportirebas.