Sputtr.com | Alternative Search Engine

Tutulmas

147-149 Thoracic Splenosis

Sonuç olarak, özgeçmiflinde torakoabdominal travmaya ba¤l› ortaya ç›kan diyafragma hasar› veya splenektomi hikayesi bulunan olgularda intratorasik splenozis ak›lda tutulmas› gereken bir tan›d›r.

Chronic Lymphocytic Leukemia With Central Nervous Involvement ...

Anahtar Kelimeler: kronik lenfositik lösemi, MSS tutulmas›, fludabarin INTRODUCTION Chronic lymphocytic leukemia [CLL] is an indolent disease characterized by the insidious accumulation of small mature-appearing lymphocytes in the peripheral blood, bone marrow, and lymphoid tissues (Rozman and ...

BUCKLING, POST-BUCKLING AND FAULURE ANALYSIS OF HAT STIFFENED ...

Uçaklarda al'˙agelmi˙ tasar'm anlay'˙', peki˙tirilmi˙ metal plaka ve kabuklar'n en-büyük tasar'm limitinin bükülme-dayan'P'Q'n hemen üstünde tutulmas' esas'na dayanmaktad'r.

A Case of Left Isomerism With Hydrops Fetalis: ACase Report

A Case of left isomerism with hydrops fetalis: acase report Amaç: Bu çal›flmada hidrops fetalis olgular›n›n prenatal tan›s›nda heterotaksi sendromlar›n›n da ak›lda tutulmas› gerekti¤ini vurgula-mak amaçlanm›flt›r.

Anadolu Uygarl›klar› / Anatolian Civilizations

Onun döneminde do¤udan gelen süper güç Med'lerle yap›lan 5 y›ll›k savafl Thales'in önceden hesaplatt›¤› öne sürülen 28 May›s 585 tarihindeki günefl tutulmas› nedeniyle son bulmufl ve K›z›l›rmak (Halys) iki güç aras›nda s›n›r olmufltur.

YAPRAKTAN DEMR (Fe) UYGULAMALARININ YUVARLAK ÇEKRDEKSZ ...

Demir, he mog lo binin (hem) prostetik gup olarak görev yapt enzim sistemlerine katlmakta ve çok önemli biyokimyasal ve metabolik olaylarda (solunum ve fotosentezde enerjinin tutulmas ve tanmasnda da) görev almaktadr. Çeitli enzimlerin yapsnda koenzim olarak yer alan demir, katalaz, peroksidaz ve ...

Influence of N-acetyl-5-methoxytryptamine on Fetal Lung ...

Tart›flma: Melatonin uygulamas› ile 19. gün amniyotik s›v› adrenomedulin, lamellar cisim ve NO düzeylerinin 21. gün limitlerinde tutulmas› sa¤lanm›flt›r.

SÜREKL¯ ALÜM¯NA F¯BERLERLE TAKV¯YEL¯ ÇOK TABAKALI ...

Daha iyi hasara kar˙' tolerans gösteren iki arayüzey malzemesinin kullan'lmas'yla elde edilen kompozitlerin 1300 o C'ta ve oksitli ortamda e˜me deneyine tabi tutulmas'yla elde edilen yük-

Derleme / Review - Ça¤han Tönge

AFS hastalar›nda hedef INR’nin 3’ün üstünde tutulmas› gerekti¤i ni gösteren randomize kontrollü bir çal›flma bulunmamaktad›r.

Varroa jacobsoniKontrolünde Ülkemizde Kullan›lan Baz ...

A grubu kolonilere uygulanan fluvalinate ilac›n›n 16 gün kolonilerde tutulmas› sonucu günlük olarak belirlenen toplam ölü varroa say›lar› 1.gün 1615 adet, 2. gün 789 adet, 5. gün 684 adet, 6.gün 721 adet, 7. gün 750 adet, 10. gün 819 adet ve 12. gün ise 731 adet belirlenmifltir.