Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ucbad

mamula Tandilava - . mamam muamedi damarqva. dedam mamula damarqva ...

babua saxlSi movida, ucbad dawvao. Sevedi oTaxSio da babua ra gWirs, avad xar, arao, saWmeli Wameo, saWmeli ar mindao. mere mamaSeni movidao da babuas ase ...

Semajamebeli testi 10. 07.11. weli qarTul enasa da literaturaSi IX ...

a) ucbad mokvda b) guli aRar hqonda g) mokles d) arc erTi 23. ra aris miniaturis ,,guli’’ mTavari saTqmeli? daafiqsireT Tqveni pozicia.

Dakabadonebuli A-5 10

uaryo TandaTanobiTobis gza. ucbad da erTbaSad moindoma imis miReba, ris mopovebasac didi moTmineba, wesrigi, Sroma, siyvaruli da goniereba sWirdeboda~ [6, 24].

samecniero-popularuli Jurnali #1 (01) 20.11

adarebda erTmaneTs... da ucbad, erTi xelis mosmiT daxia, gadayara eskizebi, uxmod, sao-cari gulmodginebiT daiwyo maketis keTeba. diliT uZinari da daRlili mivida TeatrSi

Tavisuflebis instituti, 2005

romelzec 1890 wlamde bevrjer dawerila, ucbad Seisxa xorci uo-1 De May v. Roberts, 9 N.W. 146 (MIch 1881) 2 James, Fitzjames Stephen, Liberty, Equality, Fraternity (1st ed ...

Tbilisi 2008 (wigni mesame trilogiisa (wigni mesame trilogiisa ...

Camqrali Rumelis siTbo igulisxmeboda da vaJma ucbad gadawyvita: qals bewvis Selaxuli qurqi ecva, qurqqveS axlad _ wamodi, gzad araysa da Zexvs viyidi!

ioane naTlismcemeli amzadebs gzas

10 da ucbad, roca wyli-11 Dda cidan iyo xma: ‘Sen xar Cemi sayvareli Ze, ro-melic moviwone me.~ gamocda. qadageba galileaSi 12 da ucbad waiyvana igi

erTi qaliSvilis zRapari

vaWarma werili rom waikiTxa, man ucbad saxlSi biWi gamoagzavna da daavala: „Seni da aseT rameebs rom akeTebs, wadi, mokali da sabuTad wamomiRe

sarCevi

damnaSave. yvela ucbad uflebad-amcveli xdeba. es bumberazi egreT wodebuli mayaevisnairi uflebad-amcvelebi jer imisTvis gvakri-tikeben, rom mSenebloba ar mimdi-

qarTuli ena - qarTvelTa erovnuli sicocxle

erTi fraza: "SemindveT wmidano RmTisano, ucbad CxrekisaTvis, arais Tu mwerali viyav". Zveli teqstebi asxvavebs "ucbad mCxrekelsa" da mwerals; Cans, mwerali