Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ugostiteljskih

Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uslovima i ...

Microsoft Word - Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata.doc

Na otoku Lošinju kao i na susjednim otocima djeluje više od ...

Na otoku Lošinju kao i na susjednim otocima djeluje više od stotinu ugostiteljskih objekata. Brojni restorani, gostionice, konobe, taverne, bistroi, buffeti i pizzerie

TURISTIČKO POSLOVANJE

2 Ispitni katalog pripremili: Tatjana Šekularac, JU SSŠ „ Sergej Stanić" Ivan Marković, JU SSŠ „ Sergej Stanić" Dušan Bošković, Centar za stručno obrazovanje Dragoje Đokić, Ispitni centar

O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ...

narodne novine br. 82/2007 pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« i. opĆe odredbe Članak 1.

Organizovanje hotelsko restoranskog poslovanja

1 Organizovanje hotelsko restoranskog poslovanja Organizovanje je elemenat upravljanja sa hotelskim , tj, restoranskim lancem. Njegova suština je u rasporedu vlasti na pojedina*ni nivo u hotelu, sa organizovanjem se rešava pitanje koliko samostalnosti treba da ima neki hotel u hotelskom lancu ...

Pravilnik o minimalno -tehničkim uslovima, vrstama i načinu ...

Na osnovu člana 79 stav 3 Zakona o turizmu ("Službeni list RCG", broj 32/02), Ministarstvo turizma donijelo je Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, vrstama i načinu pružanja ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima Pravilnik je objavljen u "Služben om listu RCG", br. 22/2003 od 4.4 ...

Crna Gora Ministarstvo uređ enja prostora i zaštite ...

Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list RCG", broj 33/07). Ostala relevantna dokumentacija

Kvarner - Croatia - Gastro ~

Dobar tek! Na otoku Lošinju kao i na susjednim otocima djeluje više od stotinu ugostiteljskih objekata. Brojni restorani, gostionice, konobe, taverne, bistroi, buffeti i pizzerie nude bogatu i

INICIJATIVANATR@I[TURA DA LABOR MARKET INITIATIVES

... uvoza, stepen pokrivenosti izvozom, ta~an broj nastalih dioni~arskih dru{tava, ta~an broj dru{tava sa neograni~enomsolidarnomodgovorno{}u, ta~an broj Samostalnih zanatskih djelatnosti kao osnovna i dopunska djelatnost, ta~nom broju Samostalnih trgova~kih djelatnosti, ta~anbroj Samostalnih ugostiteljskih ...

P R A V I L N I K O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM USLOVIMA I ...

ugostiteljskih objekata za smeštaj i restoran iz člana 9. ovog pravilnika, iz grupe ugostiteljskih objekata za ishranu i piće. Objekat koji ne ispunjava minimalne uslove propisane ovim pravilnikom za najnižu