Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ukazovate

(Microsoft PowerPoint - CENSE-Zagreb-EN ISO 13790 JB.ppt ...

... certifikát budovy A B C D E F G ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY kWh/(m 2.a) Kategória budovy: Bytový dom Minimálna po iadavka R r : 158 Typická budova R: Budova Aktuálny stav E Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný ú*el Globálny ukazovate * : Celková ...

Štúdium produkcnej úcinnosti trávnej hmoty pri pasení ...

Prídavok pivovarského mláta sa odzrkadlil pozitívne nielen na výške mliekovej produkcie, ale aj zlepšení obsahu niektorých základných zlo iek mlieka, jeho technologických ukazovate*ov a strávite*nosti k*mnych dávok.

VPLYV IMUNOMODULÁTORA POLYOXIDONIA NA DYNAMIKU UKAZOVATE Ľ ...

immunology. 2005, t.26, №.4, p.205-208 . filatova g.a., popkova a.m., grishina t.i. vplyv imunomodulÁtora polyoxidonia na dynamiku ukazovateĽov imunitnÉho statusu u pacientov s chronickou obŠtrukČnou bronchitÍdou na pozadÍ diabetu melitu 1. a 2.

RATING & HODNOTENIE UKAZOVATE Ľ OV - och) Doba obratu zásob ...

rating & hodnotenie ukazovate Ľov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31.12.2006 2,0 31.12.2007 4,0 31.12.2008 5,0 31.12.2009 6,0 31.12.2010 7,0 31.12.2006 70% 31.12.2007 79% 31.12.2008 81% 31.12.2009 80% 31.12.2010 82% 31.12.2006 12,2% 31.12.2007 10,0% 31.12.2008 2,9% 31.12.2009 2,5% 31.12.2010 -6,9% 31.12 ...

HODNOTENIE UKAZOVATE Ľ

hodnotenie ukazovate Ľov k 31.12.2010 hodnotenie trŽby roa podiel vi likvidita i. likvidita ii. zÁsoby po h ĽadÁvky zÁvÄzky rating 1 82,1% 232,3% 2

The international conference Process Management

Ďalej je potrebné stanoviť strategické ukazovate-le, ktoré ovplyvňujú distribúciu v skúmanom období a kvantifikovať ich. Pre popis existujúceho stavu sa ana-lyzuje oblasť skladovania (množstvo, nákladové parametre, kapacity skladov a kľúčové ukazovatele výkonu), dopravy (množstvo ...

Ukazovatele merania v˝konnosti

Merania v˝konnosti SMK 1) Ukazovate* podielu v˝dajov na interné vady k nákladom U iv = V 1 /N * 100 V 1 - objem v˝dajov na interné vady N - celkové náklady organizácie v rovnakom období v SK 2) Ukazovate* komparacie indexov v˝dajov a v˝konov U k = I vQ /I v * 100 I vQ - index zmien v˝dajov vz*ahujúcich sa ...

Stratégia Pojem Popis BSC - Balanced Scorecard Metóda ...

Meratený ukazovate Uruje základný charakteristický znak, rozhodujúci pre posúdenie (monitorovanie/meranie) procesu. Mo/Me Uruje, i bude proces monitorovaný, alebo meraný.

Rozpätie predikcií makroekonomických a menových ukazovate ...

Makroekonomické p redikcie v y bran ý ch bánk na aktuálne obdobie ( štvr ťrok, mesiac ) Predikcie makroekonomických a menových ukazovate

Úvod 2 1. Ekonomická analýza podniku 2 1.2 Finan čná ...

Po čet ukazovate ľov, ktoré do sústavy pojmeme závisí predovšetkým na cieli a h ĺbke analýzy. Pri vykonaní finan čnej analýzy treba uplatni ť nasledovné zásady: