Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ukrasnog

Živković Cvetko, Dušan Milosavljević

industrije vezane za eksploataciju i obradu ukrasnog kamena, kako u R. Srbiji, tako i šire u okviru Evropske Unije, a prvenstveno se odnose na: magmatske (granitoidi, gabrovi,

BOLESTI CVIJE]A I UKRASNOG BILJA DISEASES OF FLOWERS AND ...

74 Pregledi knjiga - Books review POLJOPRIVREDA 16:2010 (1) 74 SADR@AJ Sveučilišni udžbenik Bolesti cvije}a i ukrasnog bilja upoznaje studente preddiplomskih, diplomskih i posli-jediplomskih sveučilišnih studija, ali i sve koji se bave proizvodnjom cvijeća i ukrasnog bilja, s ...

UZROCI PROPADANJA TRAVNJAKA I UKRASNOG BILJA NA MEMORIJALNOM ...

agronomski glasnik 2-4/2005. izlaganje sa znanstvenog skupa issn 0002-1954 conference paper 267 uzroci propadanja travnjaka i ukrasnog bilja na memorijalnom groblju Žrtava domovinskog rata - vukovar causes of lawn and ornamental plants degradation at the patriotic war memorial cemetery in ...

Mineral deposits and mining districts of Serbia Compilation ...

Ilic M. (1975) : Leziste ukrasnog kamena kraj sela Drenovca (Orahovacki ultrabazitski masiv). Translated Title: Ornamental stone deposit near Drenovac village; Orahovac.

Matović Vesna, Danica Srećković-Batoćanin, Suzana Erić ...

... Srbija ZNAČAJ OPTIČKIH ISPITIVANJA U ODREDBI KVALITETA UKRASNOG KAMENA Abstrakt: Ispitivanje ukrasnog kamena danas se ne mo e zamisliti bez detaljnih optičkih ispitivanja u polarizacionom mikroskopu.

Opisi

2 Acer campestre - Javor Javor je do 35 metara visoko šumsko drvo, srednje, zapadne i ju ne Europe, Kavkaza i sjevernog dijela Male Azije. Dolazi uglavnom u planinskim podru*jima.

CRVENALINIJA RED LINE ROTE LINIE bus stops Mirogojska

dio od gotovo tisuptica, sresti brojne kukce iproplancima prepunim ukrasnog cvije oplemenjuje vaSmjestio se u istogodine, bio je prvo javno svom osnivaMaksimir je ure

Clemens a New Insect Pest in Croatia

autohtonim ıtetnicima raznih vrsta ukrasnog drveæa Łestih u urbanim sredinama. 1970. g. otkrivena je nazoŁnost mrežaste stjenice platane (Maceljski,

CHAMPIGNONS PROD SRL

... unija@mpa.co.rs DOO BAŠTA ZRENJANIN Gajenje povrća,cveća i ukrasnog bilja / Growing vegetables, flowers and ornamental plants Contact: Zrenjanin, ...

GLASNIK ZAŠTITE BILJA

3 Glasnik zaštite bilja 3/2008 ISSN 0350-9664 UDK 632 svibanj/lipanj 2008. godine, str. 1-80 GLASNIK ZAŠTITE BILJA Glavni urednik: Katarina Lučić , dipl.oecc. Izvršni urednik: Dorotea Kekuš, dipl. ing. agr. Stručno uredništvo: Martina Bronzović, dipl. ing. agr. -Gospić, R. Hrvatska mr ...