Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ukrepi

STRATEGIJA ZA KREPITEV ZDRAVJA IN AKCIJSKI NAâRT ZA ...

Podobno so lahko ukrepi politik usmerjeni na zmanjševanje veãje izpostavljenosti prikrajšanih ãlanov družbe okoljskim dejavnikom in/ali njihove dovzetnosti za ravnanje, ki je škodljivo zdravju.

Safety of Machinery - Terminology - Multilanguage table of ...

opatrenie pre vlastnú bezpečnosť ukrepi za zagotavljanje : vgrajene varnosti smanjenje rizika . konstrukcijom : inbyggd säkerhet 本质安全设计措施 inhärent sichere

KRITIČNA ANALIZA NAPOTITEV NA ELEKTRODIAGNOSTIČNO PREISKAVO ...

S temi ukrepi bi skrajšali čakalno dobo, znižali stroške in izboljšali obravnavo pre-iskovancev z okvarami perifernega živčevja. Conclusions.

Trenutno stanje drûavnega cestnega omreûja v Republiki ...

Sodobna prometna politika bi morala slediti naslednjim njenim sploönim ciljem ter jih podpreti z naslednjimi ukrepi: Sploöni cilji prometne politike: * doseganje druûbenega optimuma v delu, ki se nanaöa na prometni sektor, * pove*anje prometne varnosti in varo-vanja, * u*inkovita poraba energije in *isto ...

FOUNDRY WASTE MANAGEMENT

Wolf G. and Wolff H.: Proces integriranega ekološkega nadzora v livarnah - strategija in ukrepi za zmanjševanje emisije ter recikliranje uporabljenih materialov, Livarski vestnik, Vol. 51, No. 3, 118-132, 2004.

Priloga 1: Razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi ...

Priloga 1: Razmejena območja, na katerih se izvajajo ukrepi eradikacije zlate trsne rumenice (fitoplazma Grapevine flavescence dorée) Preglednica 1: Razmejeno območje zlate trsne rumenice v slovenski Istri z arišči Debeli Rtič (določeno v letu 2006), Koštabona (določeno v letu 2007 ...

VARNOST V ZRAČNEM PROMETU KONTROLE ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE

• Če so tveganja opredeljena in so izboljšave nujno potrebne, je direktor odgovoren, da se primerni ukrepi nemudoma izvedejo v ustreznih sektorjih oziroma slu bah.

OVREDNOTENJE VEGETACIJSKE PRIMERNOSTI HABITATA RUŠEVCA ...

Z raziskavo elimo ugotoviti, kakšna naj bi bila zgradba habitata, ki zagotavlja obstoj oziroma ohranitev ruševca, in kateri ukrepi so potrebni, da preprečimo zmanjševanje njegove številčnosti na Pohorju.

UKREPI PROTI DISKRIMINACIJI V ZAPOSLOVANJU ZA DELODAJALCE

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 331.582.3(035) GREIF, Tatjana Ukrepi proti diskriminaciji v zaposlovanju za delodajalce : priročnik / [besedilo Tatjana Greif].

Podobnik, Korektivni ukrepi

Korektivni ukrepi v slovenski ureditvi Dr. Klemen Podobnik 1 1 Splošno o korektivnih ukrepih Presoja koncentracij nujno predstavlja pro futuro analizo in odločitev glede tržnih silnic, konkurence