Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ulaflt

Use of a Crop Water Stress Index for Scheduling the ...

Tüm sonuçlar de¤erlendirildi¤inde, Tekirda¤ koflullar›nda ayçiçe¤i sulamas›nda CWSI de¤eri 0.6'ya ulaflt›¤›nda sulamaya bafllanmas›n›n daha uygun olaca¤› sonucu ç›km›flt›r.

FOURTH GOLDEN ANCHOR AWARDS

... umut yolculu¤una ç›kan kaçak 142 göçmeni Malta aç›klar›nda kurtaran Türk kaptan Afl›k Tuygun'a verilirken, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-r›m Yaflam Boyu Baflar› Ödülleri'ni Altay Altu¤ ile Teoman Özalp'a takdim etti. ...

Viral Control of the European Pine Sawfly, Neodiprion ...

Larval ölüm test süresinin dördüncü gününde bafllarken, 5x10 9 PIB/ml konsantrasyonunda 9. günde% 90.4'e ulaflt›. 5x10 9, 5x10 8 and 5x10 7 PIB/ml konsantrasyonlar› ayn› ölüm oran›n› gösterirken, ...

Birinci Basamak Sağl›k Hizmetlerinde Çal›şan Pratisyen ...

... ›lar taraf›ndan gelifltirilmifl olan bir form Kocaeli Sa¤l›k Müdürlü¤ü arac›l›¤›yla bu hekimlere ulaflt›r›ld›. 195(%74.4) ...

DEVLET DEM‹RYOLLARI ‹STAT‹ST‹K YILLI⁄I

ORGAN‹ZASYON TCDD'nin hükümet düzeyindeki gözetimi, koordinasyonu ve iliflkileri Ulaflt›rma Bakanl›¤›'nca yürütülmektedir. Baflkan› Genel Müdür olmak üzere, ...

BATI MAK‹NA KALIP SAN. VE T‹C. A.fi.

... ›n herhangi bir parças› istenildi¤inde parça numaras›na göre en h›zl› flekilde yap›l›p müflteriye ulaflt›r›l›r.

Impacts of The Crisis And How To Deal With Them

Ulaflt›rma Say›n Bakan› Binali Y›ld›r›m sektörün sorunlar›yla yak›ndan il-gileniyor." dedi. Oturum Baflkan› Prof. Dr. Oral Erdo¤an, ...

TIP FAKƒLTESÜ BÜRÜNCÜ SINIF

... uygula-man›n hedefine ulaflt›¤›n› düflündü¤ü ve %97.3, %97.3 ve %100'ünün uygulamalarda e¤iticilerle iyi bir iletiflim kurdu¤u ortaya ç›kt›.

Anadolu Uygarl›klar› / Anatolian Civilizations

... "Alt›n Sardes" ya da "Alt›n yata¤› Sardes" denecek ölçüde zenginli¤inin ve kültürel gelifliminin doru¤una ulaflt›. Baflkentin göz kamaflt›ran bu görkemli zenginli¤i; ...

ASTÂNEDE YATAN TIBBÎ HASTALARDA ANKS‹YETE VE DEPRESYON ...

... hastâneye yat›fl süresi ve daha önce hast âneye kaç kez yatt›¤›n›n fark oluflturmad›¤› sonu-cuna ulaflt›k. Bizim çal›flmam›zda da yafll› hastalar ...