Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ulogu

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA: KORENI I INICIJATORI

uticaj globalne ekonomske krize na ulogu klju˝nih stejkholdera u savremenim korporativnim preduze˚ima svetska ekonomska kriza: koreni i inicijatori

UDK 577.1 : 61 ISSN 1452-8258 - Sne`ana Jovi~i}

ulogu VLDL-a i HDL-a u aterogenezi. Zato, posle LDL holesterola, ATP III razmatra i ulogu VLDL-a i HDL-a u kompletnom tretmanu osoba sa rizikom od pojave

ANTIAGREGACIONA TERAPIJA U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU ...

Aktivacija trombocita ima ključnu ulogu u razvoju akutnog koronarnog sindroma. Tri međusobno povezane, a isto vremeno i komplementarne terapijske strategije obezbeđuju

Međunarodna naučna konferencija - LEADERSHIP COMMUNICATION

ulogu od slušaoca ka sledbenicima. Ljudi gledaju na lidere kao na ulogu i inspiraciju, ali oni takođe žele da imaju njihove ideje i da č

Komejeobukanamenjena ...

Pisana komunikacija igra značajnu ulogu u poslovnom svetu. Ukolikonepoznajemoi nepoštujemonjena osnovnapravila, rizikujemodabudemopogrešno shvaćeni, da ne dobijemo odgovor na vreme ili da ga uopštenedobijemo.

OKSIDATIVNI STRES U PATOGENEZI NEURODEGENERATIVNIH OBOLJENJA ...

značajnu ulogu gvožđa u stvaranju Lewy-jevih tela (46). Razumevanje molekularnih mehanizama kojima genske mutacije dovode do familijarnog oblika

Izgradnja digitalnih gradova

Lokalna uprava i samouprava treba preuzeti aktivniju ulogu u razvoju i izgradnji širokopojasne infrastrukture, razvoju aplikacija i sadržaja omogućujući građanima korištenje digitalnih usluga te u uspostavi politike i regulatornih okvira za veće i učinkovitije korištenje primarne ...

Čovjek, voda i arhitektura

U većini crkava postoje posebne kamene posude s krštenom vodom ili posebne odvojene prostorije, a katkada i zasebne građevine (slika 5.) namijenjene ritualu u kojem voda, kao pročistiteljica, ima glavnu ulogu.

Kompletna knjiga za Branka1

Iako mnogi stručnjaci smatraju da biomasa može da se uzgaja isključivo za energetske potrebe, nji-hova dvostruka ili višestruka uloga se ne može zanemariti uključujući i ulogu sekundarnih proizvoda žetve.

INTRACEREBRALNA HEMORAGIJA-UČESTALOST I ZNAČAJ FAKTORA RIZIKA

Za IH osim ovih etioloških entiteta, odlučujuću ulogu ima postojanje arterijske hipertenzije kao vodećeg faktora rizika, uz takoĎe veoma značajnu ulogu postojanja metaboličkih poremećaja i zloupotrebu alkohola.