Sputtr.com | Alternative Search Engine

Umarstvo

Republika Makedonija Dr`aven zavod za statistika - Skopje ...

Republika Makedonija Dr`aven zavod za statistika Republic of Macedonia State Statistical Office 5.4.9.02 624 Skopje, juli 2009 Skopje, July 2009 [UMARSTVO, 2008 GODINA FORESTRY, 2008

S O O P [ T E N I E - R E P O R T

PROIZVODI VO [UMARSTVOTO, SE^A NA DRVJATA I USLUGI, I KVARTAL OD 2007 FORESTRY PRODUCTS, FELLED TIMBER AND SERVICES, I QUARTER OF 2007 [UMARSTVO - FORESTRY Godina/ Year XLV Skopje, 14.05 2007 godina/Skopje, 14.05 2007 S O O P [ T E N I E - R E P O R T 5.1.7.12 REPUBLIKA MAKEDONIJA Dr`aven zavod ...

korice sazetci.qxd 11.10.2007 8:18 Page 1

budu}egznanstvenog i obrazovnog razvoja {umarske politike. Klju~ne rije~i: {umarstvo, politika, razvoj 28 ZBORNIK SA@ETAKA knjiga sazetaka.qxd 11.10.2007 8:18 Page 28

Republic of Macedonia

republika makedonija republic of macedonia ministerstvo za zemjodelstvo, [umarstvo i vodostopanstvo ministry of agriculture, forestry and water economy  uprava za veterinarstvo veterinary department 1.

Sumarstvo Forestry

This industry is not comp etitive on the world market (REC, 2000). © umarstvo ©umarstvo Dva glavna problema s kojima se πumarstvo suoËava danas su deforestacija (sjeËa πume praÊena prom-jenama u koriπtenju zemljiπta) i degradacija (prorjeivanje πuma bez promjena u koriπtenju ...

ASOPISU „ Š UMARSTVO“ (1948-2007), POVODOM 60 - GODI Š ...

Š umarstvo ^asopis za [umarstvo, preradu drveta, pejsa@nu arhitekturu i hortikulturu i ekoloŠki inŽenjering i zaŠtitu zemljiŠnih i vodnih resursa

Project RIMADIMA

Prezenter: IVAN BLINKOV Project RIMADIMA Ref.nr.: 5D102 RIMADIMA / 04MAC03/03/01/001 RIMADIMA RIMADIMA Rabotilnica Vodno -Skopje 27.08.2008 Risk ... WEB -PORTAL za {umarstvo www.sekira.org.mk

Assessment of governance effectiveness in managing protected ...

PLAN OF PUBLICATIONS Ty pe o f s c ientific paper Journ a l Title Edition No. articles National Case Study " S umarstvo”Forestry, Belgrade 2011 1 National Case Study Sustainable Forestry, Paper Coll.Institute of Forestry 2011 1 National Case Study SEEF O R Journal 2 012 1 Regi onal Overvi ew ...

IZDAJE I ŠTAMPAlTISKA FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

02 $umarstvo i iskorišćav. šuma i : 133.148 : 102.349 : 0,85 : 0,67 : 76,87 : Forestry, logging and related : pripadajuće uslužne djelatnosti : service activities

Ministerstvoto za trud i socijalna politika

1 VODI^ ZA GRA\ANITE NIZ Ministerstvoto za trud i socijalna politika ВОДИЧ ГРАЃАНИТЕ НИЗ СТРУКТУРАТА, НАДЛЕЖНОСТИТЕ