Sputtr.com | Alternative Search Engine

Univerzitetna

CRIMES COMMITTED BY TOTALITARIAN REGIMES - CIP - Kataložni ...

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 321.64:343.3(082) EUROPEAN Public Hearing on Crimes Committed by Totalitarian Regimes (2008 ; Bruxelles)

DRIVER - Digital Repository Infrastructure Vision for ...

DRIVER II Partners: University of Athens - Universität Bielefeld - Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Stichting SURF - University of Nottingham - University of Bath - Uniwesytet Warszawski - Universiteit Gent - Universität Göttingen - Danmarks Tekniske Universitet - Narodna in univerzitetna ...

Specific call for proposals — EAC/16/11 — Erasmus ...

SPECIFIC CALL FOR PROPOSALS — EAC/16/11 Erasmus University Charter 2012 (2011/C 99/05) 1. Objectives and description The Erasmus University Charter provides the general framework for the European cooperation activities a higher education institution (HEI) may carry out within the Erasmus ...

CIP - Kataloæni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna ...

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem za obdobje 2004-2009 v Sloveniji EEA Grants Norway Grants 2004-2009 Slovenia

Kako bodo definirane stopnje zahtevane izobrazbe na delovnem ...

1. Kako bodo definirane stopnje zahtevane izobrazbe na delovnem mestu v sistemizaciji delovnih mest po implementaciji ZSPJS (npr. trenutno - Univerzitetna, - Vis. strok. z mag. ali - Vis. strok. s spec. Oziroma ZSPJS: Univerzitetna izobrazba - Druga stopnja ) Stopnje predpisane oziroma zahtevane ...

PROFESSIONAL AND ACADEMIC TITLES ACT

The following abbreviations of expressions contained in the professional titles shall be used: • univerzitetni diplomirani and univerzitetna diplomirana...

CIP - Katalo ni zapis o publikaciji Univerzitetna knji nica ...

2 Organizacijski odbor: Manica Rebernik Milić Ana Goltes Natka Murgel Zorica Šuligoj Strokovni odbor: Tina Oblak Ljubinka Popović Alenka Slak Izdala in zalo ila: Sekcija operacijskih medicinskih sester Slovenje Uredila: Manica Rebernik Milić Lektorirala: Elvira ibrat Naklada: 300 izvodov ...

IIPC Consortium Agreement 2010-2012

... AND ARCHIVES CANADA 395 Wellington St. Ottawa (Ontario) Canada K1A 0N4, THE LIBRARY OF CONGRESS LM 637, 101 Independence Avenue, S.E., Washington D.C. 20540 United States , NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJI NICA U ZAGREBU Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, Croatia , NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJI ...

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna ...

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 331 .225:658.8-051 DJUKIĆ, David Praktični vodnik po nagrajevanju prodajalcev [Elektronski vir] / David Djukić.

CIP - Katalo ni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna ...

20. statistični dnevi / 20 th statistical days, Radenci 8. - 10. 11. 2010 3 Programski odbor posvetovanja / Programme Committee of the Conference: Tine Stanovnik, predsednk / chair Genovefa Ru ić, namestnica predsednika / deputy chair Andrej Blejec, član / member Irena Kri man, članica ...