Sputtr.com | Alternative Search Engine

Univerzitetu

Re•senjazadatakaiz Matematike 3

Elektrotehni•cki Fakultet Univerzitetu Beogradu Re•senjazadatakaiz Matematike 3 1. (20) Odreditiekstremnevrednostifunkcije f ( x;y ) = x 2 4 a + p 6 a 2 ¡x 2 cos y; ( a> 0) : Re•senje Nala•zenjemparcijalnihizvodapolaznefunkcijedobijamo sistemjedna•cina x 2 a ¡ x p 6 a 2 ¡x 2 cos y ...

untitled [www.apeiron-uni.eu]

... su nastale u procesu studiranja, ili u radu studenata u nekoj od funkcionalnih organizacionih jedinica na Panevropskom univerzitetu. ...

Boško Nikolić

... Java" programiranje Web programiranje i dizajn Dizajniranje korisničkog interfejsa Softverski uzori SADAŠNJA FUNKCIJA NA UNIVERZITETU Univerzitetski profesor, Upravnik Računskog centra Elektrotehničkog fakuleta Univerziteta Beograd OBJAVLJIVANJE KNJIGA I SKRIPTE D. Bojić, ...

SANJA IVIĆ

1 Sanja Ivić Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Postdiplomske studije filozofije završila je na Univerzitetu Erazmus u Holandiji.

IME I PREZIME:

... Komparativna hematologija SADAŠNJA FUNKCIJA NA UNIVERZITETU Vanredni profesor OBJAVLJIVANJE KNJIGA I SKRIPTE - Univerzitetski praktikum „Uporedne fiziologije životinja i čovjeka" - Interna skripta iz biohemije - Interna skripta iz Opće fiziologije OBJAVLJENI NAUČNI I STRUČNI RADOVI E . ...

Professor Jasmina Osmanković, PhD International Economics ...

2008.  Certifikat za uĉešće na III Savjetovanju Reforma visokog obrazovanja - primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 24-25.

Beograd, Srbija, 29-30. septembar 2011.

Radojevi c Univerzitetu Beogradu Institut Mihajlo Pupin dragan.radojevic@pupin.rs Faziverovatno ce[1]supojamuvedenodstrane Lot Zadea, ocafazilogikeu siremsmislu ...

CURRICULUM VITAE

Po*etak doktorskih studija na Univerzitetu u Beogradu, Tehnološko-Metalurški fakultet, Katedra za hemiju (marinska hemija), Univerzitet u Beogradu, Srbija Magistarska teza 2004.

OPĆI PODACI

... a/ izborna nastavniČka zvanja b/ funkcije na fakultetu i univerzitetu datum posljednjeg izbora (oblast/predmet) u nastavno/asistentsko zvanje 10. 06.

Protein covalent modification by biologically active quinones*

... Univerzitetu Beogradu, Studentskitrg 16, p. pr. 158,11001 Beogradi 2 IHTM Centarzahemiju, Wego{eva 12, p. pr. 473,11001 Beograd Hinonsko/hidrohinonskiparavaron/avarolpokazujezna~ajnuantitumorskuak-tivnost.