Sputtr.com | Alternative Search Engine

Univerzitetu

ANALYSE AND RESEARCH OF NONMETALLIC INCLUSIONS FOR STEEL 100Cr6

... Univerzitetu Sarajevu, Fakultet zametalurgijuimaterijaleuZenici, Zenica, 2000, str. 201. 5 ***Standard DIN 17230/1980. 6 ***Standard ASTMA 295/1994. 7 ***Standard ASTME 45/1997. 8 R. Kiessling N.Lange, ...

KARTON NAU Č NOG RADNIKA

... Gostuju ć i predava č po pozivu na Univerzitetu u inostranstvu Broj Popis: Gostuju ć i predava č po pozivu na Univerzitetu u zemlji Broj Popis: ...

ROOT Minuita

Ani•cin, "Obradarezultatamerenja", Univerzitetu Beogradu, Fizi•cki fakultet, Beograd 2000. [2]Iris Borjanovi¶c, "Minimizacijafunkcijapomo¶cu Minuita", ...

THURSDAYS WITH 'GUKI'

A kosti D`eronima nalaze se na Univerzitetu Jejl! [to tamo!? Pa, na Jejlu je, brale, tajno dru{tvo „Lobanja i ko-sti". [ta, opet vam nije jasno?

^ASOPISFAKULTETAVETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETAUBEOGRADU

... Trebinje, R. Srpska, BiH; drsci. med. vet. Miodrag Lazarevi}, redovniprofesor, Fakultetveterinarske medicine, Univerzitetu Beogradu, Srbija ...

Internet and Legislative Regulations

Prema riječima Sare Blek, profesorice opće medicine na Univerzitetu Sainth Joseph „Internet mo e biti divan instrument, ali kao bilo koji instrument mo e biti zloupotrijebljen". 2 Dodala bih da i na divnom instrumentu mo e se loše svirati. 2 Todd Leopold "Anonymous anger rampant on Internet" ...

ERASMUS MUNDUS STIPENDISTI! WELCOME ERASMUS MUNDUS SCHOLARS!

UKRATKO O UNIVERZITETU U SARAJEVU Od svog osnivanja misija Univerziteta u Sarajevu je da ostvari međunarodnu saradnju izgrađujudi mostove i sklapajudi partnerstva sa univerzitetima iz cijelog svijeta.

DRAFT AGENDA / NACRT RASPOREDA BUSINESS DEVELOPMENT ...

... od predavačkog ka preduzetničkom univerzitetu Prof.dr. Darko Petkovic, Vice6rector UNZE University of Zenica - From Lecturing to Entrepreneurial University ...

Kriminalističke teme

U Sarajevu gdje je završio Medicinski fakultet i specijalizirao psihijatriju.l986 magistrirao na beogradskom Univerzitetu a l994 doktorirao medicinske nauke na sarajevskom u Univerzitetu.Od l978 zaposlen na Psihijatrijskoj klinici KUCS.

BIOGRAFSKI PODACI

... pod nazivom "Ispitivanje finkcije kohleamog i vestibulamog tula u novorobenteta" odbranila je 10.06.2010. godine na Univerzitetu u Beogradu.