Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uredjenju

zako o uredjenju prostora i izgradnji objekata

O PROGLAäENJU ZAKONA O URE ð ENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list Crne Gore", br. 51/08 od 22.08.2008) zako o uredjenju prostora i izgradnji objekata

O SADR AJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA

Microsoft Word - PRAVILNIK o sadrzaju eleborata o uredjenju gradilista.doc. PRAVILNIK O SADR AJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 31/92) ...

ZAKON O PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA

ZAKON O PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA ("Sl. list RCG", br. 16/95, 22/95, 10/00) I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Planiranjem prostora, u smislu ovog zakona, smatra se utvrđivanje namjene i korišćenja prostora, donošenja prostornih i urbanističkih planova, kao i praćenje njihovog ostvarivanja.

ZAKON

1 ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2003 i 34/2006) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i uređenja prostora, uređivanja i korišćenja građevinskog zemljišta i izgradnje objekata; osniva se Republička ...

Ministarstvo uređenja prostora i zaštite ivotne sredine

1 Na osnovu člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( „Slu beni list CG", broj 51/08), Vlada Crne Gore, na sjednici odr anoj -----decembra 2009 godine, donijela je PROGRAM UREĐENJA PROSTORA ZA 2010 GODINU UVOD Bitan segment novog ...

728. Na osnovu člana 95 ta čke 3 Ustava Crne Gore donosim

zako o uredjenju prostora i izgradnji objekata Author: maja.jokanovic Created Date: 9/25/2008 11:33:08 AM ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA Član 1. U Zakonu o uređenju sudova ("Slu beni glasnik RS", br. 63/2001 i 42/2002), u članu 12. stav 2. briše se. Član 2.

Pregled problema u primjeni Zakona o uređenju prostora i ...

Zajednica opština Crne Gore KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANjE I KOMUNALNE DJELATNOSTI Broj: 03-820/09 Podgorica, 30. decembar 2009. godine Pregled problema u primjeni Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne ...

CRNA GORA MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA NEKRETNINE

crna gora . ministarstvo finansija uprava za nekretnine. p r a v i l n i k . o naČinu izrade i kontrole tehniČke dokumentacije za izvoĐenje geodetskih radova, sticanja ovlaŠĆenja za

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata ...