Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uslovi

U S L O V I ZA OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOTORNIH ...

U slu*aju spora izme*u ugovara*a osiguranja, odnosno osiguranika i osigurava*a, nadle an je stvarno nadle ni sud prema mjestu zaklju*enja ugovora o osiguranju, odnosno arbitra a. Završne odredbe *lan 18. Ovi Uslovi stupaju na snagu i primjenjiva*e se od 01.01.2004.godine.

На основу члана 7

На основу члана 7. став 2, члана 131. став 1. и члана 246. став 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС", бр. 41/09 и 53/10) министар за ...

USLOVI I TEHNIČKI NORMATIVI ZA PROJEKTOVANJE STAMBENIH ...

Ostale odredbe  Stambena zgrada može da sadrži i prostore javne namene, pod uslovom da ne umanjuju kvalitet stanovanja  Za izračunavanje površina u zgradi koriste se odredbe standarda JUS U.C2.100

P O S E B N I U S L O V I ZA KOMBINOVANO OSIGURANJE MOTORNIH ...

Isplatom naknade iz osiguranja Osiguraniku-Davaocu lizinga na osnovu člana 8 stava 2 ovih Uslova, Osiguravač ima pravo regresa prema Korisniku lizinga, do visine isplaćene naknade odštete Osiguraniku-Davaocu lizinga. „AMS Osiguranje": Posebni uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila na ...

OPŠTE USLOVE POSLOVANJA HYPO ALPE ---ADRIAADRIAADRIA-ADRIA ...

sa pravnim licima 3 iii komunikacija izmeiii komunikacija izmeĐiii komunikacija izmeiii komunikacija izme ĐĐĐu klijenta i bankeu klijenta i bankeu klijenta i banke u klijenta i banke i opŠti ui opŠti ui opŠti uslovi za obavljanje i opŠti u slovi za obavljanje slovi za obavljanje ...

Uslovi otkupa merkantilno kukuruza roda 2011 od 03.10.2011.

Uslovi otkupa merkantilno kukuruza roda 2011 od 03.10.2011.

Srbija deo slobodne trgovinske zone CEFTA

Uslovi za poreklo robe U sporazumu CEFTA 2006 predviđeni su, između ostalog, uslovi za utvrđivanje porekla robe koja može da ima tretman domaće robe proizvedene u Srbiji.

MODULARNA TUMORSKA ENDOPROTEZA ZGLOBA KUKA MODULAR TUMOR ...

Time su definisani granični uslovi kako je prikazano na slici: Slika 6: Uslovi uklještenja računarskog modela tumorske endoproteze i pravac dejstva opterećenja

defektolo{ka teorija i praktika

medicinski tretman medical treatment Dragoslav KOPA^EV, Petar NASTOV Dragoslav KOPACEV, Petar NASTOV TERAPISKI POSTAPKI KAJ DECA SO ZABAVEN I DISHARMONI^EN RAZVOJ OD PREDU^ILI[NATA VOZRAST VO USLOVI NA DNEVNA BOLNICA 035 THERAPEUTIC PROCEDURES OF CHILDREN WITH DISHARMONIOUS ...