Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uslovima

MODULARNA TUMORSKA ENDOPROTEZA ZGLOBA KUKA MODULAR TUMOR ...

uslovi opterećenja i uklještenja definisani su uslovima biomehanike u zglobu kuka. 4. REZULTATI ANALIZE Programski sistem Ansys R11 omogućava da se metodom

FAKTORI MALOPRODAJE U POZICIONIRANJU BRENDA

najznačajniji izvori informacija o uslovima za investi ranje i poslovanje u Srbiji koje su koristili strani inve stitori odlučujući se za ulaganje u Srbiju su: poslovni

ppf.unsa.ba

... Sanja Pokrajčić Mogućnost primjene EFQM Modela odličnosti u visokoškolskim institucijama u BiH EFQM Model of excellency and posibility of its application in higher education in B&H * Esma Velagić*Habul, Enisa Omanović Mikličanin, Josip Jurković Remedijacija tla zagađenog gorivom u uslovima ...

Strategies for Success in the New Reality

The participants were able to hear about experiences from other countries and he gave specific advice to domestic companies as to 4 Centralna tema konferencija bila je kako unaprediti poslovanje, smanjiti tro{kove i pove}ati efikasnost u kompanijama u uslovima globalne ekonomske krize, da bi se o~uvala doma}a privreda i ...

RADOVI SAXX SAVETOVANJA AGRONOMA, VETERINARAI TEHNOLOGA Vol ...

uslovima za razvoj korova i mnogih biljnih bolesti i {teto~ina (visoka relativna vla`nost vazduha, visok nivo podzemnih voda). U specifi~nim uslovima rita znatno je slo`ena obrada zemlji{ta, nega useva kao i ski

Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju ...

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RAZVRSTAVANJA, PAKOVANJA I ČUVANJA SEKUNDARNIH SIROVINA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2001) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se bli i uslovi i način razvrstavanja, pakovanja i čuvanja otpada - sekundarnih sirovina koje se mogu koristiti neposredno ili doradom ...

PRAVILNIK

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE OBJEKATA U VEZI SA NESMETANIM KRETANJEM DECE, STARIH, HENDIKEPIRANIH I INVALIDNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 18/97) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom razrađuju se urbanističko-tehnički uslovi (u daljem tekstu: uslovi) za planiranje ...

Pravilnik o minimalno -tehničkim uslovima, vrstama i načinu ...

Na osnovu člana 79 stav 3 Zakona o turizmu ("Službeni list RCG", broj 32/02), Ministarstvo turizma donijelo je Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, vrstama i načinu pružanja ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima Pravilnik je objavljen u "Služben om listu RCG", br. 22/2003 od 4.4 ...

Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u ...

Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih,hendik

ZAKON O USLOVIMA I POSTUPKU ZA PREKID TRUDNOĆE

ZAKON O USLOVIMA I POSTUPKU ZA PREKID TRUDNOĆE Član 1. (1) Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za prekid trudnoće u zdravstvenoj ustanovi.