Sputtr.com | Alternative Search Engine

Usmenim

TREĆU JAVNU LICITACIJU za prodaju dva vozila u vlasništvu ...

II Pravo učešća 1) Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja uplate depozit u vrijednosti od 5% od početne vrijednosti ...

Osiguranje i rizici

Osiguranje i rizici Preddiplomski studij, VII semestar, 60 sati 2009/2010 S Y L L A B U S Nositelj: Prof.dr.sc.Drago Jakovčević Kabinet 105, stara zgrada ...

školski kurikulum 2010-2011

OSNOVNI PODACI O äKOLI (osobna karta ökole) Osnovna ökola: "Vladimir Nazor" Adresa (mjesto, ulica i broj): Slavonski Brod, Franje Marinića 9 Broj i naziv poöte ...

UGOVOR O PRU ANJU KONSULTANTSKIH USLUGA

UGOVOR O PRU ANJU KONSULTANTSKIH USLUGA Sa*injen izme*u Agencije za finansijski konsalting i ra*unovodstvo "Proxima" iz Kragujevca, PIB 101509344, u daljem tekstu ...

Preliminarna prijava Preliminary Registration Form

Alzheimer E urope Prva obavijest First Announcement Prezime Ime Ustanova Adresa Grad i pošt.broj Država Telefon Faks E-mail Preliminarna prijava Preliminary ...

OGLAS

Microsoft Word - Lektorisan accept Raza Avaz i Dnevni-Novembar 2010..doc

UGOVOR

UGOVOR O PRU ANJU KONSULTANTSKIH USLUGA Sačinjen između Agencije za računovodstvo i finansijski konsalting ‚‚DS Računovodstvo‚‚ iz Beograda, PIB ...

Sretni ljudi

Astrologija Natalna karta Da li ste se ikada pitali koja je svrha vašega ivota? Koji su vaši talenti i koje darove nosite u sebi? Zbog čega su pojedini aspekti ...

JAVNA PRODAJA VOZILA / PLOVILA

Razgledavanje vozila na dan 23.09. 2006. g. u vremenu od 08 do 9,30 sati u carisnkom skladiötu A K»Rijeka»Rijeka na Preluku, osim plovila, prikolice pod red ...

JAVNA PRODAJA VOZILA / PLOVILA

Na javnoj prodaji (zatvorenim pisanim ponudama) mogu sudjelovati sve pravne i fizi*ke osobe koje uplate pojedina*nu jam*evinu za svako pojedina*no vozilo/plovilo u ...