Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uspje

Tim vrhunskih uspje‰nika (TAB)

Tim vrhunskih uspje‰nika (TAB) PREDSJEDNIâKI TIM TIM MILIJUNERA TIM GLOBALNE EKSPANZIJE âestitamo novim ãlanovima TAB Tima koji su se potpuno kvalificirali s 1. sijeãnjem 2003.

LIJE^ENJE POSTPARTALNE HEMORAGIJE KIRUR[KIM KOMPRESIVNIM METODAMA

Zaklju~ak Uspje{nost ove jednostavne metode za sada se potvr-dila u relativno malom broju izvje{}a od 1997-2005 god., te se njena vrijednost, ...

ISHOD I TRAJANJE INDUCIRANIH PORODA U RODILI[TU OP]E BOLNICE ...

Uspje{nost indukcije oksitoci-nom i amniotomijom pri tako povoljnom stanju cerviksa iznosila je 99-100%. Na slici 5. prikazan je udio carskog reza s obzirom na metodu indukcije.

Uputezakorištenjeuslugeputem Microsoft Outlooke-mailklijenta

Datotekau*.pdfformatujeprilo.N uspje fax ci uspje nojfax ženaispremnazaslanje. Zaslanjefaxporukeodaberite "Send" šteni šno zaprimljenoj porunaOptiNETUM Faxsustavkaoio šnoisporu. akonsvakeposlane faxporukebitićeteobavije puteme-mailao če poruci primatelju.

POTREBA ZA UNAPRE\ENJEM KVALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sve vi{e sazrijeva spoznaja da je kvalitet proizvoda i usluga najva`niji faktor konkurentnosti i poslovne uspje{nosti. Na opstanak, jo{ manje na pove} ...

BASIC PRINCIPLES OF THE NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT

NRT je uspje{an pristup, ali ne smijemo misliti da mo`emo izlije~iti o{te}enje mozga ili cerebralnu paralizu, kao {to ne mo`emo sve slu~ajeve dovesti do "minimalne" cerebralne paralize.

Can Croatian Fund Managers Create Alpha Returns? Performance ...

performanse fondova, s ciljem procjene uspje nosti aktivno upravljanih dioničkih investicijskih fondova u Hrvatskoj. Promatrana su tri vremenska razdoblja, ...

Selected properties of spruce dust generatedfrom sanding ...

Uspje{norje{avanjeproblemanastajanja najfinijih~esticabru{evinemogu}ejeuzpoznavanjenjihovihosnovnihobilje`ja. Granulometrijskomanalizom bru{evinenastalebru ...

Zbirni pregled

Taubkin76 Upotreba Fe-praha kao dodatak autogenom rezanju J. Martin~evi}82 Omogu}imo uspje{nu standardizaciju u poduze}ima (nast.) M. Milanez90 Postupak i ure ...

KLINI^KI ZNA^AJ I NADZOR VISOKORIZI^NIH TRUDNO]A THE CLINICAL ...

Razvi-jene metode nadzora stanja fetusa u trudno}i i poro|aju, kojima uspje{no smanjujemo perinatalni mortalitet, jo{uvijek nisu dovoljno osjetljive i specifi~ne da bismo mogli biti spokojni i zadovoljni.