Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uspore

Lerkanidipin — novi kalcijski antagonist na Listi lijekova

To je dokazano u DIAL studiji, u kojoj je lerkanidipin u do-zama od 10-20 mg usporeivan s ramiprilom 5-10 mg u pacijenata s dijabetesom te gdje je primjena oba lijeka

Clinical Effects of Metoprolol Across the Cardiovascular ...

Neka od tih istraæivanja bila su placebom kontrolirana 6, u drugima je usporeivan uËinak pripravka metoprolola s produljenim oslobaanjem u odnosu na standardni pripra-vak 7-9, a u nekima je usporeivan antihipertenzivni uËinak metoprolola u odnosu na druge beta-blokatore, najËeπÊe atenolol 10 ...

KOLPOSKOPIJA, BIOPSIJA I ELEKTROKIRUR[KA EKSCIZIJA ...

To se vidi i analiziraju}i stope la`no nega-tivnih nalaza, uspore|uji}i endocervikalnu kireta`u i ubiranje endocervikalnih stanica ~etkicom, Anderson 47 nalazi pri endocervikalnoj kireta`i 46%, a pri ubiranju tkiva ~etkicom 45% la`no negativnih nalaza.

Oral Health of Croatian Army Recruits

usporeen s FS-T indeksom (filled and sound teeth). Utvren je broj pranja zuba u danu te razlog i broj posjeta novaka stomatologu tijekom godine.

DIANA - Problemi neadekvatnog tretmana keramike

ja, odnosno da se stvaranjem pogodnih uslova sredine i okru`enja uspore ili ~ak spre~e i zaustave destruktvni procesi na kulturnim dobrima. Pristup kul

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O ...

Ultrasonografija posjeduje veliku senzitivnost i speci-fi~nost u dijagnostici PV-IVH, koja uspore|ena s CT-om ili obdukcijskim nalazom iznosi oko 95%.

INICIJATIVANATR@I[TURA DA LABOR MARKET INITIATIVES

Posmatraju}irezultate istra`ivanja, za Lijev~e Polje je nemogu}e datiukupne preglede i rezultate koje biparitetnomogli uspore|ivatii dodatno analizirati, pa se iz navedenih aktivnosti u daljem dokumentu tabelarno pojednina~noiznose odre|eni dostupni podaci.

MatejaZeba

Fende i Schroer (1985, prema Lackovi*-Grgin, 1994) , uspore*ivanjem u*enika ökola razli*ite teûine, nisu naöli razlike u samoprocjeni vlastite uspjeönosti, ali je na*ena povezanost samoprocjene uspjeha s relativnom pozicijom u*eni*kog uspjeha unutar jedne ökole.

Egzoti ni atomi

eksperimentalni spektri uspore razraegzoti đčenom teorijom u kojoj je tražena veline atome kakvi nam trebaju. Snimaju se čju koje veoma ovisi o

Srčani troponin kao biohemijski pokazatelj perinatalne ...

Delovanje as-fiksije na kardiovaskularni sistem novorođenčeta, klinički se ispoljava najčešće u vidu tranzitorne miokardne ishemije koja, uglavnom, ima dobru prognozu i ne ostavlja posledi-ce 2-6. Sa druge strane, asfiksija mo e da dovede do uspore-